godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

PRZETARG NA WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOZIETULSKIEGO ! W WARSZAWIE

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KOZIETULSKIEGO ! W  WARSZAWIE.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji projektowej stanowiących załącznik do SWZ, oraz oględzin obiektu. Zakres prac:
  1. Wykonanie izolacji pionowej od zewnątrz masą polimerowo - bitumiczną wraz z osłonięciem izolacji folią kubełkową.
  2. Wykonanie izolacji mineralnej w strefie cokołowej (min. ok 10cm poniżej i 25cm powyżej poziomu chodnika)  wraz z odtworzeniem usuniętych płytek cokołowych (przyklejenie nowych płytek).
  3. Wykonanie egalizacji kolorystycznej oraz hydrofobizacji powierzchni na cokole.
  4. Rozbiórka i odtworzenie istniejących studzienek okiennych oraz płyt przy wejściach do klatek schodowych
  5. Wykonanie wykopów, rozbiórka chodników oraz opaski wokół budynku, skucie powierzchni asfaltowej.
  6. Przywrócenie stanu istniejącego po zakończonych pracach – ułożenie chodników, opasek, nawierzchni asfaltowej, założenie trawników.
  7. Wszystkie niezbędne wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia (Projekt organizacji ruchu dostarczy Zamawiający).
 2. Harmonogram realizacji prac (umożliwiający ewentualne etapowe wykonywanie i rozliczanie robót).
 3. Opis sposobu prowadzenia prac.
 4. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie.
 5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC OKREŚLA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PRZEDMIAREM.
 6. PRZED SPORZĄDZENIEM OFERTY ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ W TERENIE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

 

 

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie SBM „Żoliborz” przy Pl. Inwalidów 10 w Warszawie.
 2. Oferent zobowiązany jest do wniesienia opłaty za koszty materiałów przetargowych w wysokości 50,00 zł. Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy SBM „Żoliborz” podany w pkt.3. Opłata ta nie podlega zwrotowi.
 3. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.
 4. Termin wykonania zamówienia – II/III kwartał 2019r. (prace od Al. Wojska Polskiego do dnia 30.06.2019r)                                      
 5. Termin składania ofert: 29.03.2019r godź.15:00.
 6. Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2019-03-17

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013