godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Zmiany w regulaminie

REGULAMIN PRZETARGU NA ZBYWANIE LOKALI 09-10-2014R

REGULAMIN  ZBYWANIA

ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI ORAZ POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ  WOLNYCH POD WZGLĘDEM PRAWNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ „ŻOLIBORZ”.

 

Postanowienia wstępne

§1

 

1.  Postanowienia regulaminu mają zastosowanie we wszystkich przypadkach zbywania przez Spółdzielnię praw do lokali, które będą stanowiły odrębną własność lokalową oraz powierzchni pomieszczeń zaliczanych do powierzchni wspólnych nieruchomości, znajdujących się w jej zasobach, odnośnie, których została podjęta stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia Członków wyrażająca zgodę na sprzedaż.

2.              Prawo do lokalu lub powierzchni pomieszczeń zaliczanych do powierzchni wspólnej nieruchomości może być zbyte wyłącznie oferentowi wybranemu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

      § 2

1.      Zbyciu przez Spółdzielnię podlegają lokale i powierzchnie pomieszczeń zaliczanych do powierzchni wspólnych nieruchomości wolne w znaczeniu prawnym (brak następcy prawnego).

§ 3

 

1.              Prawo odrębnej  własności do lokalu zbywane jest w drodze  przetargu  ograniczonego lub nieograniczonego, pisemnego lub ustnego (licytacja). Rada Nadzorcza w drodze uchwały określającej osobę kupującego, termin sprzedaży oraz warunki sprzedaży, może wyrazić zgodę na odstąpienie przez Zarząd od przeprowadzenia przetargu.

2.              Rozporządzenie powierzchnią pomieszczeń zaliczanych do powierzchni wspólnej nieruchomości dokonywane jest na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, określającej osobę nabywcy lub sposób jego wyłonienia, warunki zbycia oraz sposób rozporządzenia powierzchnią

3.              Przetarg dotyczący zbycia lokalu lub powierzchni pomieszczeń zaliczanych do powierzchni wspólnych nieruchomości organizuje Zarząd Spółdzielni.

4.              Wszelkie  oświadczenia  Spółdzielni i oferentów,  składane  w  związku  z  przeprowadzanym przetargiem, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.              Spółdzielnia w momencie wpływu oferty na przetarg pisemny obowiązana jest dokonać adnotacji na zamkniętej kopercie o dacie i godzinie wpływu oferty.

6.              Rozporządzenie lokalem lub powierzchnią pomieszczeń zaliczanych do powierzchni wspólnej nieruchomości nie może nastapic za cenę niższą niż wynikająca z operatu szacunkowego, przygotowanego na zlecenie Spółdzielni, nie starszego niż 12 miesięcy w dniu sprzedaży.

 

Ogłoszenie o przetargu

    § 4

1. Ogłoszenie o przetargu   zamieszcza   się   przynajmniej   w   jednym   poczytnym                       dzienniku ogólnopolskim i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz  w budynkach znajdujących się w jej zasobach, w zależności od charakteru przetargu.

2.   Ogłoszenie powinno zawierać:

a)  opis  lokalu  będącego przedmiotem  przetargu (powierzchnię,  liczbę  izb, położenie oraz usytuowanie w budynku),

b)    wymagany termin zapłaty ceny lokalu w ciągu 21 dni od powiadomienia oferenta o wyborze jego oferty,

c)  termin składania ofert,

d)    czas i miejsce przetargu,

e)  warunki przetargu lub informację, że z warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie spółdzielni,

f)      cenę wywoławczą, która nie może być niższa od wyceny wartości nieruchomości przez biegłego,

g)    informację o obowiązkowej wpłacie wadium.

 

3.       Termin składanie ofert pisemnych nie może być krótszy niż21 dni od daty ogłoszenia.

4.       Ofertę pisemną złożoną po upływie terminu zwraca się bez otwierania.

 

 

Wadium

§ 5

1. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal.

2. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5% od

    ceny wywoławczejlokalu będącego przedmiotem przetargu.

3. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu przelewem na konto Spółdzielni w   

    terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

4. Wadium podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w terminie 7 dni w przypadku:

 

a)    upływ terminu związania ofertą

b)       unieważnienia przetargu przez Spółdzielnię,

c)    wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert,

d)       odrzucenia oferty z przyczyn formalnych,

e)       nie wybrania oferty

 5.Oferent traci wadium na rzecz Spółdzielni w następujących przypadkach:

a)    wycofania oferty po upływie terminu składania ofert,

b)      dołączenia do oferty dokumentów zawierających informacje nieprawdziwe,

c)    odmowy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie przez oferenta, którego oferta została wybrana,

d)    jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta np. niestawiennictwa w oznaczonym terminie bez uzasadnienia w Kancelarii Notarialnej.

6.    Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia prawa do lokalu.

 

Oferta pisemna

§ 6

 1. Oferty są składane w Sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach opisanych                         zgodnie z wymogami przetargu lub pocztą poleconą. Za termin złożenia oferty uznaje się datę stempla pocztowego.

2.    Oferta powinna zawierać:

a)     oświadczenia oferenta w przedmiocie ceny nabycia prawa do lokalu oraz terminu związania ofertą,

b)     zobowiązanie  do  zawarcia  umowy   na  warunkach   wskazanych   w  ofercie   w  terminie wskazanym przez Spółdzielnię, w tym zobowiązanie do pokrycia kosztów aktu notarialnego,

c)     datę i podpis oferenta

3.   Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

a)     kopia stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, potwierdzających dane osobowe oraz miejsce zamieszkania,

b)     dowód wpłaty wadium.

 

Otwarcie i ocena formalna ofert pisemnych

§ 7

1.                Otwarcie ofert następuje w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

2.                Komisja może zaprosić oferentów na otwarcie ofert.

3.       Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa, podając dane oferenta i zaproponowaną przez niego cenę.

4.       Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia warunków, o których mowa w § 6

5.       W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych, oferentowi, poza zwrotem wadium, nie przysługują wobec Spółdzielni żadne roszczenia.

 

§ 8

Oceny merytorycznej ofert dokonuje komisja przetargowa bez udziału oferentów.

 

Kryteria wyboru oferty pisemnej

§ 9

1.     Przetarg może się odbyć, jeżeli  na dany  lokal  została złożona co najmniej 1 oferta, nie

        podlegająca odrzuceniu.

2.    Jeżeli   warunek  określony   w   ust. 1 nie zostanie spełniony przetarg      

       podlega unieważnieniu, a Spółdzielnia ogłasza kolejny przetarg na warunkach  

       określonych w § 11.

§10

 

1.      Spośród złożonych poprawnie ofert pisemnych komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, tj. ocenioną najwyżej na podstawie przyjętych przez Komisję przetargową kryteriów.

2.      Podstawowym kryterium przy wyborze jest oferowana cena. Komisja może ustalić kryteria dodatkowe np. względy społeczne lub członkostwo w Spółdzielni.

3.      W przypadku zastosowania dodatkowych kryteriów oferowana cena nie może stanowić mniej  niż 80% udziału w ocenie oferty.

4.      Nie może zostać wybrana oferta, zawierająca cenę niższą niż rynkowa wartość lokalu

ustalona przez biegłego powołanego przez Spółdzielnię, z zastrzeżeniem postanowień § 11.

  5.   W przypadku, gdy, oferty mają jednakową cenę komisja przetargowa wzywa oferentów,

        którzy złożyli te oferty, do natychmiastowego złożenia ofert dodatkowych, a następnie

        spośród ofert dodatkowych, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

§ 11

 

1.  Jeżeli na dany lokal nie wpłynęła żadna oferta, przetarg na dany lokal podlega unieważnieniu, a Spółdzielnia ogłasza II przetarg, podając cenę wywoławczą, którą może obniżyć maksymalnie do 20% w stosunku do ceny wywoławczej.

2.             Jeżeli w toku II przetargu ponownie na dany lokal niewpłynęła żadna oferta, przetarg ulega unieważnieniu, a Spółdzielnia może ogłosić IIIprzetarg, podając cenę wywoławczą, którą może obniżyć maksymalnie do 40% w stosunku do ceny wywoławczej.

3.             Jeżeli w toku III przetargu ponownie na dany lokal nie wpłynęła żadna oferta, przetarg ulega unieważnieniu, a Spółdzielnia może ogłosić IV przetarg podając cenę wywoławczą, która może być obniżona maksymalnie do 60% w stosunku do ceny wywoławczej.

 

Komisja Przetargowa

§ 12

 

1.  Postępowanie przetargowe począwszy od otwarcia ofert przeprowadza komisja

      przetargowa.

2.              Komisja przetargowa składa się z 4 do 6 osób, a w jej skład wchodzą:

 

a)       2 członków Zarządu. Przewodniczącego Komisji wyznacza Zarząd, w uzgodnieniu z członkami Komisji przetargowej.

b)       1 pracownik Spółdzielni wyznaczony przez Zarząd.

c)       Od 1 do 3 członków Rady Nadzorczej delegowanych przez ten organ do pracy w Komisji.

 

3.              Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów przewodniczący zażąda powtórnie głosowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawę przekazuje się do Zarządu w celu podjęcia przez niego decyzji.

4.              Członkiem komisji przetargowej nie może być oferent, ani osoba pozostająca z oferentem w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe.

§ 13

 

1.  Członek komisji przetargowej zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość w związku z uczestnictwem w procedurze przetargowej.

2.              W przypadku ujawnienia w toku przetargu okoliczności, o której mowa w § 12 ust.4, członek komisji zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić przewodniczącego i zrezygnować z udziału w pracach w Komisji.

3.              Każdy członek komisji zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 oraz oświadczenie, że nie dotyczą go okoliczności określone w § 12 ust. 4.

 

Protokół z prac komisji przetargowej

§ 14

1.  Komisja przetargowa zobowiązana jest do sporządzenia protokołu z przebiegu przetargu.

2.  Protokół powinien zawierać:

 

a) informację o składzie komisji,

b) dane dotyczące oferentów,

c) cenę każdej z ofert,

d) uzasadnienie odrzucenia ofert, o ile takie nastąpiło,

e) streszczenie oceny porównania ofert, f)    uzasadnienie wybrania oferty.

 

3.              Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich członków komisji.

4.              Każdy członek komisji może zażądać zamieszczenia w protokole swojego zdania odrębnego w kwestii, w której został przegłosowany.

 

 

 

Zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy

 

§ 15

1.    Protokół komisji  przetargowej wraz z załącznikami jest podstawą dla Zarządu do    

     zawarcia umowy kupna - sprzedaży w formie Aktu Notarialnego z wybranym oferentem.

2.              Zarząd jest uprawniony do unieważnienia przetargu, jeżeli nie zgadza się z rozstrzygnięciem Komisji przetargowej. Decyzja ta wymaga uzasadnienia pisemnego.

3.              Decyzje Zarządu, o których mowa w ust. 1 i 2 są ostateczne i zostają niezwłocznie przekazane oferentom, którym nieprzysługuje prawo odwołania.

4.              Oferentom przysługuje skarga do Zarządu Spółdzielni na działania Komisji przetargowej.  Uczestnik licytacji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik licytacji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

5.              Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.

 

§ 16

 

1.  O wyniku  przetargu Spółdzielnia zawiadamia pisemnie wszystkich uczestników przetargu w terminie 7 dni.

2.              Zawiadomienie   oferenta,   którego   oferta   została   wybrana,   powinno   dodatkowo   zawierać informację o proponowanym terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego umowy  kupna - sprzedaży. Warunkiem zawarcia aktu notarialnego jest dokonanie wpłaty ceny lokalu na konto SBM „Żoliborz”, najpóźniej w dniu zawarcia Aktu oraz przedstawienie oryginału potwierdzenia dokonania przelewu przy podpisywaniu umowy kupna - sprzedaży.

3.              O nie wyłonieniu nabywcy, unieważnieniu przetargu oraz okolicznościach określonych w § 5 ust. 4 pkt. c) i d), Spółdzielnia powiadamia wszystkich uczestników przetargu pisemnie.

§17

Oferent, którego oferta została wybrana ma obowiązek przystąpienia do zawarcia umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 16 ust. 2.

§18

W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt. c) i d), Komisja przetargowa wybiera spośród pozostałych oferentów tego, który zaproponował kolejną najwyższą cenę.

 

Przetarg ustny (licytacja)

 

§ 19

 

W przypadku gdy jedynym kryterium wyboru oferty jest cena Zarząd Spółdzielni może zdecydować o przeprowadzeniu ustnego przetargu (licytacja) w celu zbycia odrębnej własności lokalu.

 

§ 20

 

Licytację prowadzi przewodniczący Komisji przetargowej lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

 

§ 21

 

Licytacja prowadzona jest według następujących zasad:

 

a)    Osoba przystępująca do licytacji musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium.

b)    Osoba występująca podczas licytacji w imieniu uczestnika przetargu tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo notarialne upoważniające ją do czynności przetargowych w imieniu osoby reprezentowanej.

c)    po ogłoszeniu ceny wywoławczej przez przewodniczącego uczestnicy przetargu będą wezwani do zgłoszenia postąpienia,

d)    jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny wywoławczej żaden z uczestników nie zgłosi postąpienia, przewodniczący zamyka licytację w stosunku do licytowanej nieruchomości,

e)    Przewodniczący Komisji ogłasza kolejne wyższe ceny zgłoszone ustnie przez   

     uczestników   licytacji dopóki, mimo trzykrotnego ogłoszenia tej ceny nie ma dalszego

     postąpienia,

f)     po ustaniu postąpienia Przewodniczący Komisji informuje uczestników, że po trzecim

     ogłoszeniu ostatnio zgłoszonej ceny dalsze zgłaszanie ceny nie zostanie przyjęte po

     czym ogłasza tę cenę,

g)    licytację wygrywa uczestnik, który zgłosił najwyższą cenę, po zgłoszeniu której dalsze postąpienie nie może być przyjęte,

h)    Przewodniczący Komisji ogłasza imię i nazwisko osoby, która wygrała licytację i zostanie zaproszona do podpisania aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży lokalu.

 

 

§ 22

 

Zasady ujęte w §§ 1 – 18 niniejszego Regulaminu stosuje się również odpowiednio w wypadku licytacji.

 

§ 23

 

 

1.  Protokoły Komisji wraz z załącznikami oraz decyzjami Zarządu w przedmiocie zawarcia umowy lub unieważnienia przetargu przechowywane są przez Zarząd w siedzibie Spółdzielni przez okres 3 lat.

2.              Załącznik do protokołu stanowią oferty i pozostałe dokumenty złożone przez oferentów oraz oświadczenia i zobowiązania, o których mowa w § 13 ust.3.

 

 

 

Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 09.10.2014r.

 

Jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin pisemnego i ustnego przetargu na zbywanie odrębnej własności lokali mieszkalnych wolnych pod względem prawnym znajdujących się w zasobach SBM „Żoliborz”, uchwalony w dniu 23.10.2008r.

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                                           Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

 

 

……………………………………                                     ……………………………………

dodano: 2014-10-14

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013