godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Żoliborz" - Uchwały Zarządu

Przedmiot uchwały: Wobec spełnienia wymogów formalnych koniecznych dla wprowadzenia pod obrady WZC projektu wnoszonego przez wymaganą liczbę członków Spółdzielni, Zarząd dokonał zmiany porządku obrad WZC w dniu 11.06.2024 r.

dodano: 2024-06-26

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia opłat za bezumowne korzystanie z lokalu w budynku Kozietulskiego 1 przez p. A.W. poczynając od 01.06.2024 r. obejmujących czynsz w kwocie 5 zł/m2, media, podatek od nieruchomości oraz odpis na Fundusz Remontowy budynku.

dodano: 2024-06-26

Przedmiot uchwały : W oparciu o wynik przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy do przeprowadzenia remontu wjazdu i części nawierzchni parkingu na działce zlokalizowanej przy Pl.Inwalidów 10. Zarząd podjął uchwałę o wyborze firmy "Rymix-Bis S.A." z siedzibą w Warszawie ul. Równoległa 1.

dodano: 2024-06-11

Przedmiot uchwały :Zarząd postanowił zwrócić  się do RN z wnioskiem o zatwierdzenie od 01.07.2024r.   nowej stawki podgrzewu wody dla budynku Czarnieckiego 55.

dodano: 2024-06-11

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił przyjąć w poczet członków Spółdzielni p. B.G. zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, złożoną w siedzibie Spółdzielni w dniu 06.05.2024 r.

dodano: 2024-06-11

Przedmiot uchwały :  Zarząd postanowił skierować do Sądu Rejonowego pozew przeciwko p. P. B. o zapłatę z tytułu bezumownego zajmowania garażu nr 3 na posesji Pl. Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2024-06-11

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę w sprawie zgody na wynajęcie lokalu nr LU 9 w budynku Pl. Inwalidów 10 firmie Techno Kimchi Sp. z o. o.

dodano: 2024-06-04

Przedmiot uchwały : P. P.K. uzyskał prawo własności do wyodrębnionego lokalu mieszkalnego położonego w zasobach Spółdzielni pod adresem Kozietulskiego 1. W dniu 25.04.2024 r. w/w złożył deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Uchwałą Zarządu wnioskodawca został przyjęty w poczet Członków Spółdzielni i wpisany do rejestru pod numerem 1841.

dodano: 2024-06-04

Przedmiot uchwały : Lokal nr 9  o powierzchni 11,10 m2 usytuowany w przyziemiu budynku Pl. Inwalidów 10 zostanie wynajęty od 01.05.2024 r. firmie DI Serwis s.c.

dodano: 2024-06-04

Przedmiot uchwały :Zarząd postanowił otworzyć lokatę w Banku PKO na okres 6 miesięcy z oprocentowaniem 3,11 % w skali roku.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat na czas robót remontowych najemców 3 garaży i 4 miejsc postojowych zlokalizowanych na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o zleceniu firmie M-Home Monika Herbin remontu tarasu i izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Czarnieckiego 61.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o zleceniu firmie M-Home Monika Herbin remontu segmentu środkowego garażu naziemnego zlokalizowanego na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : W związku z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej i zalaniem piwnicy przynależnej do mieszkania p. Andrzeja M. w budynku Mickiewicza 20 Zarząd uznał roszczenie odszkodowawcze poszkodowanego w wysokości  3 800 zł.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : W związku z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej i zalaniem lokalu użytkowego nr LU 50 wynajmowanego od Spółdzielni przez p. Janusza K. w budynku Mickiewicza 20 Zarząd uznał roszczenie odszkodowawcze poszkodowanego w wysokości 1 500 zł.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę przyjmując tekst projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2023.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd SBM ,,Żoliborz’’ postanowił zwrócić  się do RN z prośbą o zatwierdzenie od 01.05.2024r. przedstawionych stawek podgrzewu wody dla poszczególnych nieruchomości Spółdzielni.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na zakup kosiarki w cenie nie przekraczającej 600 zł brutto do wykorzystania na posesji ul. Czarnieckiego 55.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności za okres 1.01. - 31.12.2023 r.

Dokument zostanie bezzwłocznie przekazany do RN oraz przesłany do członków Spółdzielni.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia  dokumentu pt " Informacja odpowiadająca Sprawozdaniu finansowemu SBM " Żoliborz" za 2023 rok".

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały: Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni planowanego na dzień 11 czerwca 2024 r.

dodano: 2024-05-29

 

 Przedmiot uchwały: Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę przyznającą pracowniczce Spółdzielni dofinansowanie w kwocie 600 zł zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze.

dodano: 2024-05-29

Przedmiot uchwały :  Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu z p. B. T. pomieszczenia technicznego o powierzchni 4,3 m2 usytuowanego w budynku Al. Wojska Polskiego 13 ( kondygnacja - 1).

dodano: 2024-05-07

Przedmiot uchwały : W związku z przysporzeniem Spółdzielni przez specjalistkę ds uwłaszczeń znaczących oszczędności w opłatach za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów położonych przy ul. Krasińskiego 2A oraz Czarnieckiego 55 w prawo własności, Zarząd postanowił przyznać  pracowniczce jednorazowe wynagrodzenie w miesiącu marcu.

dodano: 2024-05-07

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie spłaty zadłużenia p. L.I. w opłatach za lokal mieszkalny położony w budynku Mickiewicza

20  na 12 rat miesięcznych.

dodano: 2024-05-07

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę w sprawie zgody na podpisanie umowy na dokończenie remontu fragmentu elewacji budynku Mickiewicza 20 z firmą M-Home Monika Herbin.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : Zarząd rozpatrzył wniosek Kancelarii Wielgosz w sprawie zastosowanie od 01.03.2024 r. wskaźnika waloryzacji miesięcznych stawek czynszu za najem 2 lokali w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : Spółka BKR Services  zwróciła się do Spółdzielni o zwiększenie miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zarząd przedstawił kontrpropozycję do negocjacji.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : Zarząd podwyższył kwotę dofinansowania kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników Spółdzielni pracujących przy komputerach z  500 zł netto  na 600 zł netto.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : W związku z dobrym wynikiem finansowym za rok 2023 oraz stabilną sytuacją finansową Spółdzielni, Zarząd SBM "Żoliborz"

postanowił przyznać podwyżki wynagrodzeń  osobom zatrudnionym w Spółdzielni odpowiadającym za czystość posesji.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o podwyżkach miesięcznych wynagrodzeń dla 4 pracowników Biura Spółdzielni.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla firm współpracujących ze Spółdzielnią w ramach działalności gospodarczej realizowanej w sposób ciągły.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : P. F.K. uzyskał prawo własności do wyodrębnionego lokalu mieszkalnego położonego w zasobach Spółdzielni pod adresem Krasińskiego 2A m.19 oraz garażu nr 21. W dniu 19.02.2024 r. w/w złożył deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Uchwałą Zarządu wnioskodawca został przyjęty w poczet Członków Spółdzielni i wpisany do rejestru pod numerem 1839.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : Zarząd jednomyślnie przyjął nowy projekt planu gospodarczego na 2024 r. po dyskusji na RN w dniu 19.02.2024 r. Straciła moc uchwała Zarządu nr 2/2024 z dnia 07.02.2024 r.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o przypisaniu kosztów utrzymania portierni w budynku Pl. Inwalidów 10 wyłącznie lokalom użytkowym położonym w tym budynku.

dodano: 2024-04-18

Przedmiot uchwały : Zarząd zmniejszył stawkę remontową dla budynku Krasińskiego 2A obowiązującą od 01.06.2022 r. z kwoty 2,00 zł/m2 do wartości 1,50 zł/m2 obowiązującej przed podwyżką.

dodano: 2024-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował , że opracowanie umowy z wykonawcą robót budowlanych polegających na remoncie dachu w budynku Mickiewicza 20 należy zlecić wyspecjalizowanemu ekspertowi z branży umów tego typu.

dodano: 2024-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podpisze umowę zlecenia z p. Alicją K. na okres od 09.02.2024 r. do 30.07.2024 r. Zakres obowiązków będzie obejmował utrzymanie czystości w budynkach i na posesjach Al.. Wojska Polskiego 12, Kozietulskiego 1 oraz Czarnieckiego 48.

dodano: 2024-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd uznał, że dotychczasowe zasady opisywania faktur i księgowania kosztów dla poszczególnych posesji Spółdzielni zostają potwierdzone uchwałą.

dodano: 2024-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o wysokości miesięcznych stawek abonamentowych za korzystanie z miejsc postojowych i garaży na posesjach Spółdzielni: Al. Wojska Polskiego 12, Czarnieckiego 55, Pl.Inwalidów 10, Mickiewicza 20, z mocą obowiązującą od 01.05.2024 r. Dla posesji Krasińskiego 2A ustalono nowy abonament za miejsca postojowe z mocą obowiązującą od 01.05.2024 r..

dodano: 2024-02-23

Przedmiot uchwały :  W związku z brzmieniem art.. 92 (1) Kodeksu Pracy, Zarząd podjął jednomyślnie  uchwałę o wypłaceniu pracownikowi odprawy emerytalnej w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

dodano: 2024-02-23

Przedmiot uchwały :  Spółdzielnia jest zmuszona nieściągalny sądownie dług bezumownego użytkownika garażu na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8 zaliczyć w pozostałe koszty operacyjne roku 2024.

dodano: 2024-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął projekt planu remontowego Spółdzielni na rok 2024 obejmujący 53 zadania  o łącznej wartości 3 285 800 zł.

dodano: 2024-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął projekt planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2024 zakładający przychody ogółem w wysokości 5 678 850 zł, a koszty ogółem w kwocie 5 474 452 zł.

dodano: 2024-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o wysokości miesięcznych stawek abonamentowych za korzystanie z miejsc postojowych i garaży na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8, od 01.05.2024r.

dodano: 2024-02-14

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy - zlecenia z Panią Anną F. na cały 2024 rok na wykonywanie prac polegających na sprzątaniu budynku i posesji Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2024-02-06

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił utworzyć lokatę w Banku ING dla sumy 350 000 zł na okres 6 miesięcy.

dodano: 2024-02-06

Przedmiot uchwały : Ze względu na dobrą sytuację finansową Spółdzielni oraz duży wkład pracy osób zatrudnionych w uzyskanie zadowalającego wyniku rzeczowego i finansowego, Zarząd postanowił przyznać pracownikom jednorazowe nagrody za 2023 rok.

dodano: 2024-02-06

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił wynająć lokal nr 115  o powierzchni 17,00  m2 usytuowany na pierwszym piętrze w budynku Pl.

Inwalidów 10 od 01.01.2024 r. P. Wojciechowi J. prowadzącemu działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG pod nazwą " Omega Wojciech J.".

dodano: 2024-01-29

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił wynająć lokal nr 114  o powierzchni 17,30  m2 usytuowany na pierwszym piętrze w budynku Pl.

Inwalidów 10 od 01.01.2024 r. P. Natalii T-H. prowadzącej działalność gospodarczą, wpisaną do CEIDG pod nazwą " Psychoterapia Natalia T-H.".

dodano: 2024-01-29

Przedmiot uchwały : P. Bogumiła S.-S. uzyskała prawo własności do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni pod adresem Krasińskiego 2A oraz garażu nr G 4. W dniu 4.12.20213 w/w złożyła deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Uchwałą Zarządu wnioskodawczyni została przyjęta w poczet Członków Spółdzielni i wpisana do rejestru członków Spółdzielni.

dodano: 2024-01-29

Przedmiot uchwały : Zarząd prześle do p. Przemysława B. projekt umowy najmu garażu nr 3 położonego na nieruchomości przy Pl.Inwalidów 4/6/8 , działka nr 245, obręb 7-01-15. Obecnie garaż ten jest wykorzystywany przez p. Przemysława B. bezumownie.

dodano: 2024-01-29

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy nr Z 65157/07/F dotyczącej ochrony fizycznej obiektu Spółdzielni przy Pl.Inwalidów 10 przez firmę " Ochrona Juventus".

dodano: 2024-01-29

Przedmiot uchwały : Zarząd zleci wykonanie opinii technicznej stanu dwupoziomowych garaży znajdujących się na posesji Mickiewicza 20.

Ekspertyza jest konieczna do legalizacji obiektu.

dodano: 2024-01-29

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę przyznającą pracownikowi Działu Technicznego dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze.

dodano: 2023-12-13

Przedmiot uchwały : Zarząd SBM "Żoliborz" wyraża zgodę na sprzedaż w sklepie sieci "Żabka Polska Sp. z o. o." znajdującego się w budynku przy Pl. Inwalidów 10, alkoholu w pełnym asortymencie, przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.

dodano: 2023-12-13

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę w sprawie podwyższenia wynagrodzenia p. M.K. asystentce Zarządu w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków oraz ukończeniem rocznego studium podyplomowego z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej.

dodano: 2023-12-13

Przedmiot uchwały: Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę w sprawie wypowiedzenia warunków umowy o pracę p. A. W. w części dotyczącej pełnienia funkcji gospodarza domu Czarnieckiego 48. Będzie on w dalszym ciągu pełnił funkcję gospodarza nieruchomości Al. Wojska Polskiego 12 oraz Kozietulskiego 1.

dodano: 2023-12-13

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił przyznać pracownikowi Spółdzielni nagrodę okolicznościową w związku z upływem 20 lat pracy w SBM "Żoliborz".

dodano: 2023-11-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakresu,terminu i zasad przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni za rok 2023.

dodano: 2023-11-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o skierowaniu przeciwko p. J.N. zamieszkałemu w budynku Pl. Inwalidów 4/6/8 pozwu do sądu powszechnego w związku z jego zadłużeniem wobec Spółdzielni w opłatach za mieszkanie.

dodano: 2023-11-23

Przedmiot uchwały : W związku z wynikiem ankiety przeprowadzonej w dniach 18.09-16.10.2023 r. wśród osób uprawnionych do lokali mieszkalnych o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w budynku Mickiewicza 20 w sprawie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych wraz ze spożyciem napojów alkoholowych w lokalu użytkowym nr 5A " Winny przystanek", położonym w powyższym budynku, Zarząd postanawia zagłosować za przyjęciem uchwały właścicieli lokali w nieruchomości Mickiewicza 20 w Warszawie udziałami Spółdzielni w wielkości 20 516/40821.

dodano: 2023-11-14

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o podpisaniu 3-letniej umowy dzierżawy działki nr ewidencyjny 245 na terenie posesji Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2023-11-14

Przedmiot uchwały: Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o zawarciu na okres 2 lat poczynając od 1 stycznia 2024 r. umowy na dostawę energii elektrycznej z firmą E-ON.

dodano: 2023-11-14

Przedmiot uchwały : Zarząd wybrał firmę "Stolarstwo McKapka, z siedzibą w Warszawie , ul. Powązkowska 28 do realizacji dostawy i montażu drewnianych pochwytów balustrad na klatkach schodowych budynku Al. Wojska Polskiego 12.

dodano: 2023-10-26

 

 Przedmiot uchwały :  Zarząd postanowił powiększyć istniejącą lokatę w banku ING o kwotę 200 tyś. zł na okres do 31.12.2023 r. z oprocentowaniem 5 % w skali roku.

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały : W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu fragmentu elewacji budynku pod adresem Mickiewicza 20, Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę " M-Home Monika Herbin" z siedzibą w Warszawie ul. Kabacki Dukt 6.

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały : W związku ze zwrotem przedmiotu najmu Spółdzielnia zwróci Najemcy odsetki od lokaty utworzonej z kaucji gwarancyjnej wynoszącej 20 000,00 zł za okres od 01.10.2013 r. do 27.09.2023 r. w wysokości 1 .592,69 zł.

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały :Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o zgodzie na wydzierżawienie mieszkańcowi budynku Mickiewicza 20 miejsca postojowego na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o zgodzie na wynajem lokalu U 6 w budynku Pl.Inwalidów 10 firmie "Maison Charlotte" sp. z o.o.

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni p. Ewy Cz., która została wpisana do rejestru członków pod numerem 1837.

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił zgłosić do udziału w szkoleniu w formie webinarium pt " Umowy cywilnoprawne w 2023 roku" asystentkę Zarządu.

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o wyborze firmy Dprojekt Damian Domański na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu elewacji i tarasu budynku przy ulicy Czarnieckiego 61.

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały : Dział Techniczny Spółdzielni zajmujący lokal 102 w budynku Pl. Inwalidów 10 zostanie przeniesiony do lokalu nr U 4 położonego w sąsiedztwie , na pierwszym piętrze budynku Pl.Inwalidów 10.Pokój nr 102 wynajmie firma "Sumptus"

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały : Zarząd SBM "Żoliborz" wyraża zgodę na sprzedaż w sklepie sieci "Żabka Polska Sp. Z o. o. ", znajdującego się w budynku przy Pl. Inwalidów 10, alkoholu w pełnym asortymencie, przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży.

dodano: 2023-10-26

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę wyrażającą zgodę na podpisanie umowy najmu lokalu U1 położonego w budynku Pl.Inwalidów 10 z firmą "Agencja Reklamowa Radna Sp. z o. o.".

dodano: 2023-08-02

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował o podwyższeniu dopłaty Spółdzielni do kosztów wymiany okien realizowanych przez członków SBM "Żoliborz", do kwoty 220 zł brutto za 1m2 okna w miejsce dotychczasowej stawki 180 zł brutto za 1m2.

dodano: 2023-08-02

Przedmiot uchwały : Zarząd uznaje roszczenie p. E. P. spadkobierczyni p. L. P, o zwrot kwoty 12 788,68 zł , jako świadczenia nienależnego Spółdzielni. Odpowiedzialność p. E.P. ogranicza się do odpowiedzialności do wysokości wartości czynnej spadku po ojcu, która wynosi 0,00 zł.

dodano: 2023-08-02

Przedmiot uchwały : Na wniosek właścicieli firmy " Biznes Event", Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty zaległych odsetek z tytułu opóźnienia w płatnościach czynszu z 31 maja na dzień 30 września.

dodano: 2023-08-02

Przedmiot uchwały :  Zarząd postanowił otworzyć lokatę w Banku PKO BP dla sumy 250 tyś. zł na okres 6 miesięcy.

dodano: 2023-07-19

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia dla gospodarza domu Pl.Inwalidów 10 poczynając od 01.07.2023 r.

dodano: 2023-07-19

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia dla gospodarza domu Pl.Inwalidów 10 poczynając od 01.07.2023 r.

dodano: 2023-07-19

Przedmiot uchwały : W oparciu o wyniki przetargu w formie " zapytania o cenę" na wybór wykonawcy prac polegających na pracach remontowych na klatce schodowej w budynku Marymoncka 59 A, Zarząd do realizacji zadania wybrał firmę "Brothers Company Sp. z o.o., Sp.K".

dodano: 2023-07-19

Przedmiot uchwały : W związku z zaleceniem z lustracji przeprowadzonej za lata 2020 - 2022 , Zarząd podjął uchwałę odnośnie projektu nowej struktury organizacyjnej   SBM " Żoliborz".

Projekt zmienionej struktury organizacyjnej zostanie przekazany Radzie Nadzorczej w celu uchwalenia zmienionego schematu organizacyjnego.

dodano: 2023-06-09

Przedmiot uchwały : W związku z wypełnieniem wymogów formalnych do rejestru członków Spółdzielni została wpisana nowa właścicielka wyodrębnionego lokalu mieszkalnego położonego w budynku Mickiewicza 20.

dodano: 2023-06-09

Przedmiot uchwały : W oparciu o wyniki przetargu w formie " zapytania o cenę" na wybór wykonawcy prac polegających   na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 5 wind zewnętrznych przy budynku mieszkalnym  Pl. Inwalidów 4/6/8 Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę "Klimas" Sp. z o.o.

dodano: 2023-06-09

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę przyjmując tekst projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok 2022.

dodano: 2023-06-09

Przedmiot uchwały : Zarząd SBM "Żoliborz" wyraża zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w restauracji "Trattoria Rucola" zlokalizowanej w budynku Pl. Inwalidów 10.

dodano: 2023-06-09

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o przyjęciu nowego regulaminu pracy w SBM " Żoliborz". Dokument stanowi załącznik do uchwały Zarządu.

dodano: 2023-06-09

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę w sprawie udzielenia 25 % upustu w czynszu za miesiąc marzec dla firmy w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2023-06-09

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął uchwałę w sprawie zgody na wypłatę ekwiwalentu finansowego za 11 dni urlopu wypoczynkowego pracownika Spółdzielni.

dodano: 2023-06-09

Przedmiot uchwały: Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad WZC Spółdzielni w dniu 6 czerwca 2023 r.

dodano: 2023-06-09

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności za okres 1.01. - 31.12.2022 r.

Dokument zostanie bezzwłocznie przekazany do RN oraz przesłany do członków Spółdzielni.

dodano: 2023-05-17

Przedmiot uchwały : Zarząd uchwalił projekt planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2023.

Dokument zostanie bezzwłocznie przekazany do uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Traci moc uchwała Zarządu nr 8 z dnia 10.01.2023 r.   w sprawie przyjęcia projektu Planu gospodarczego.

dodano: 2023-05-17

Przedmiot uchwały : Zarząd uchwalił projekt planu remontowego Spółdzielni na rok 2023.

Dokument zostanie bezzwłocznie przekazany do uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Traci moc uchwała Zarządu nr 9 z dnia 10.01.2023 r.   w sprawie przyjęcia projektu Planu remontowego.

dodano: 2023-05-17

Przedmiot uchwały : Zgoda Zarządu na sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych w restauracji "Alpenrose" położonej w budynku Pl.Inwalidów 10 ( wcześniej " Dziki ryż").

dodano: 2023-04-05

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" zgodnie z obowiązującym prawem uchwala przyjęcie w poczet członków Spółdzielni osoby prawnej Seed PV Żarów Sp. z o.o. zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni ( l.dz.

247/2023) oraz wpisanie jej do rejestru członków Spółdzielni pod numerem 1834.

dodano: 2023-03-29

 

Przedmiot uchwały: w oparciu o wyniki przetargu w formie " zapytania o cenę" na wybór wykonawcy prac polegających na wymianie zaworów podpionowych instalacji ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji wraz z montażem zaworów regulacyjnych typu MTCV w budynku na  Inwalidów 4/6/8, Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę "Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Piotr Pawlikowski, ul. Włościanska 10b/40, 01-710 Warszawa"

dodano: 2023-03-29

Przedmiot uchwały : Zarząd przyznał ulgę w czynszu miesięcznym płaconym przez firmę ITSG za wynajem lokalu użytkowego w budynku Pl.Inwalidów 10 w miesiącu lutym 2023 r. ze względu na pogorszenie warunków pracy będące następstwem głośnych robót remontowych prowadzonych w tym budynku w miesiącu lutym 2023 r.

dodano: 2023-03-15

 

 

Przedmiot uchwały: Zarząd postanowił zwołać WZC Spółdzielni na dzień 06.06.2023 r. Zawiadomienia i materiały będą rozsyłane od 12.04.2023 r.

dodano: 2023-03-15

Przedmiot uchwały: Zarząd postanowił zlecić wykonanie opracowania  umowy na prace projektowe dla wykonawcydotyczące budowy pięciu wind zewnętrznych dla budynku Pl.Inwalidów 4/6/8 Kancelarii Radcy Prawnego Smyk Damiana.

dodano: 2023-03-08

Przedmiot uchwały: w związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego " Wody Polskie" w sprawie zatwierdzenia nowej stawki opłat za dostarczaną zimną wodę oraz odbiór ścieków przez MPWiK, Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę nr 18 o wprowadzeniu w Spółdzielni nowej stawki opłat za wodę i ścieki wynoszącej 10,88 zł/m3 poczynając od 1.03.2023 r.

dodano: 2023-03-08

Przedmiot uchwały: Lokal nr LU 14 o powierzchni 169 m2 usytuowany w przyziemiu w budynku Pl. Inwalidów 10 zostanie wynajęty od 01.03.2023 r. firmie Pal Ventures Sp. z o.o. prowadzącej działalnośc w zakresie aktywności fizycznej.

dodano: 2023-03-08

Przedmiot uchwały: Zarząd nie wyraził zgody na odstąpienie od waloryzacji czynszu wg wartości wskaźnika GUS wzrostu cen towarów i usług, który za rok 2022 r. wyniósł 14,4 % dla dwóch lokali wynajmowanych przez firmę prawniczą w budynku Pl.Inwaldów 10.

dodano: 2023-03-08

Przedmiot uchwały: w oparciu o wyniki przetargu w formie " zapytania o cenę" na wybór wykonawcy prac polegających na dostawie i montażu instalacji klimatyzacji dla lokalu usługowego nr U 4 położonego w budynku Pl. Inwalidów 10, Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę Klimvent Solution Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zwoleńska 120 lok. 11, 04 -761 Warszawa.

Zarząd uchylił swą uchwałę nr 11/2023 z dnia 24.01.2023 r.

dodano: 2023-03-08

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie nowej stawki za konserwację systemu telewizji przemysłowej oraz domofonów dla usługodawcy w budynkach Spółdzielni.

Nowe stawki będą obowiązywać od 01.02.2023 r.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie projektu Planu gospodarczego na rok 2023. Dokument zostanie przekazany do dyskusji i uchwalenia przez Radę Nadzorczą na najbliższym jej posiedzeniu. Straciła moc uchwała Zarządu nr 8/2023.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu remontowego na rok 2023. Dokument zostanie przekazany do dyskusji i uchwalenia przez Radę Nadzorczą. Straciła moc uchwała Zarządu nr 9/2023.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd w drodze przetargu wyłonił firmę "KlimaMika"

do wykonania klimatyzacji w lokalu użytkowym nr U 4 w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy - zlecenia na 2023 rok na wykonywanie prac polegających na sprzątaniu budynku i posesji Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd uchwalił projekt planu remontowego Spółdzielni na rok 2023.

Dokument zostanie bezzwłocznie przekazany do uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd uchwalił projekt planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2023 i postanowił przedstawić dokument Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu w dniu 19.01.2023 r.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił o zwiększeniu o 40 % zaliczek dla każdego lokalu użytkowego dla C.O. i C.C.W. Zarząd postanowił również dla lokali użytkowych, w których energia elektryczna jest rozliczana ryczałtowo wprowadzić podwyżkę ryczałtu o 16 %.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : w związku z uchwałą Rady Warszawy zostały wyliczone nowe miesięczne wysokości podatków od nieruchomości dla budynku Czarnieckiego 61 oraz dla budynku Pl. Słoneczny 11.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o wprowadzeniu wyższej opłaty miesięcznej dla mieszkańców za konserwacje i eksploatację domofonów od dnia 1.06.2023 r.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały :  Dla zbilansowania kosztów i przychodów z tytułu funkcjonowania wind w budynkach Krasińskiego 2A oraz Pl.Inwalidów 10 od

1.06.2023 r. zostaną podniesione miesięczne stawki opłat za funkcjonowanie wind.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął uchwałę o wprowadzeniu w Spółdzielni nowych kwot zaliczek dla lokali mieszkalnych za C.O. i C.C.W. poczynając od 01.02.2023 r.

Zarząd przedstawi propozycje zmian zaliczek Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o zgłoszeniu do Krajowej Rady Spółdzielczości wniosku o przeprowadzenie lustracji w Spółdzielni za lata 2020 -2022.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę w sprawie wyboru wykonawcy remontu lokalu usługowego nr LU 5 w budynku Pl. Inwalidów 10.

Koszty będą pokryte z konta nr 49 - Remonty lokali użytkowych.

dodano: 2023-02-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd  potwierdza przyjęcie uchwały współwłaścicieli nieruchomości Mickiewicza 20 w sprawie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zwykły zarząd.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd SBM "Żoliborz" z dniem 01.01.2023 r. przyznaje podwyżki wynagrodzeń  dla firm świadczących usługi dla Spółdzielni w ramach działalności gospodarczej.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały :  Ze względu na dobre wyniki pracy i pozytywną sytuację finansową Spółdzielni Zarząd postanowił przyznać pracownikom nagrody roczne.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował o zamknięciu umowy najmu lokalu U5 położonego w budynku Pl.Inwalidów 10 z firmą " Instytut Prawa" Sp. Z o.o. z dniem 01.11.2022 r.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił zlecić firmie " Hardmet Marian Łogowiński" montaż nowych drzwi zewnętrznych w lokalu usługowym położonym w przyziemiu budynku Pl. Inwalidów 4/6/8 wynajmowanym przez firmę " Wine on line".

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił wprowadzić w straty kwotę 498,29 która stanowi dług firmy " Remal" z tytułu wynajmu lokalu użytkowego nr U 7 w przyziemiu budynku Pl. Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu na lokal nr U 9 w budynku  Pl. Inwalidów 10 na okres 2 lat poczynając od 01.03.2023 r. W lokalu będzie prowadzona sprzedaż materiałów biurowych.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił zagłosować udziałem Spółdzielni w nieruchomości Mickiewicza 20 wynoszącym 23 644 z 40 821 za podjęciem uchwały w sprawie zgody współwłaścicieli na przeprowadzenie przez Zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd związanych z remontem dachu w budynku.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd uznał, że w świetle bardzo dobrej sytuacji finansowej Spółdzielni możliwe jest podwyższenie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy zlecenia.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały :  Zarząd przyjął do stosowania w SBM "Żoliborz" nowe zasady zaszeregowań pracowników będące załącznikiem do Regulaminu Wynagradzania.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulacjami , Zarząd podjął uchwałę odnośnie nowej struktury organizacyjnej SBM "

Żoliborz" w związku ze zmienionym podziałem obowiązków pomiędzy członków Zarządu zgodnie z uchwałą Zarządu nr 48/2022.

Projekt uaktualnionej struktury organizacyjnej zostanie przekazany Radzie Nadzorczej.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakresu,terminu i zasad przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni za rok 2022.

dodano: 2023-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozłożenie spłaty zadłużenia istniejącego na lokalu nr 37 w budynku Pl.Inwalidów 10, na 10 równych rat po 268,11 PLN każda, z płatnością co miesiąc, poczynając od 01.11.2022 r.

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały :  W związku z nabyciem praw do wyodrębnionego lokalu mieszkalnego i złożoną deklaracją, Zarząd podjął uchwałę o wpisaniu p.Norberta C. w poczet członków Spółdzielni pod numerem 1831.

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na zawarcie obowiązującej od 01.10.2022 r. umowy najmu lokalu U 50 położonego w przyziemiu budynku Mickiewicza 20.

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały : Zarząd na podstawie wyników postępowania przetargowego podjął uchwałę o wyborze firmy "Clean-City"" do wykonania remontu balkonów w budynku Mickiewicza 20.

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały : Zarząd na podstawie wyników postępowania przetargowego podjął uchwałę o wyborze firmy "CEF-Budownictwo"" do wykonania naprawy fragmentu elewacji budynku Pl.Inwalidów 10 nad gzymsem od strony ul.Mickiewicza.

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały : Zarząd na podstawie wyników postępowania przetargowego podjął uchwałę o wyborze firmy " Clean City" do wykonania napraw kominów na dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 13.

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy z firmą " Techem" Sp. z o.o.  na wymianę wodomierzy radiowych do ciepłej i zimnej wody w ośmiu budynkach Spółdzielni do realizacji w 2023 roku.

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały : Lokal użytkowy nr LU 11 o powierzchni  53,50 m2 usytuowany w przyziemiu budynku Pl.Inwalidów 10 został wynajęty na czas nieoznaczony  firmie Techno Kimchi Sp. Z o.o. poczynając od dnia 15.09.2022 r.

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o wpisaniu p. Renaty L. do rejestru członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa współwłasności do lokalu mieszkalnego nr 75 w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" postanowił przyjąć w poczet członków Spółdzielni p. Agatę K-R zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni (l.dz.697/2022).

dodano: 2022-11-30

 

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" postanowił przyjąć w poczet członków Spółdzielni p. Macieja R. zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni ( l.dz.696/2022).

dodano: 2022-11-30

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyłonienia wykonawcy ekspertyzy technicznej wraz z badaniem geologicznym dotyczącej budowy wind zewnętrznych przy budynku Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2022-11-30

 

Przedmiot uchwały : Zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulacjami , Zarząd podjął uchwałę odnośnie podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu w związku z wyborem Wiceprezesa Spółdzielni dokonanym na NWZC Spółdzielni w dniu 24.10.2022 r. Uchwała powyższa zostanie przekazana Radzie Nadzorczej.

dodano: 2022-11-30

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, iż  Zarząd dwuosobowy  powołany w dniu 22.06.2022r.  nie ma umocowań do podejmowania uchwał.  Sytuacja ta ulegnie zmianie  po powołaniu trzeciego Członka Zarządu.

Zarząd SBM „Żoliborz”

dodano: 2022-10-13

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na podpisanie ugody z byłym właścicielem firmy " Marbud" , która realizowała remont elewacji w budynku Marymoncka 59A.

dodano: 2022-07-11

Przedmiot uchwały : W związku ze złożoną deklaracją, Zarząd podjął uchwałę o wpisaniu osoby posiadającej prawo własności do wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku Krasińskiego 2A do rejestru członków Spółdzielni pod numerem 1826.

dodano: 2022-07-11

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umów najmu na lokal magazynowy w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8 oraz lokal restauracyjny " Dziki ryż" w budynku Pl.Inwalidów 10 na okres 10 lat poczynając od 01.07.2022 r.

dodano: 2022-07-11

Przedmiot uchwały :   W oparciu o wyniki przetargu na wybór wykonawcy prac polegających na remoncie klatek schodowych w budynku Al.. Wojska Polskiego 12, Zarząd  wybrał do realizacji prac firmę budowlaną z siedzibą przy ulicy Teligi 2 w Wołominie.

dodano: 2022-07-11

Przedmiot uchwały: Przyjmuje się zmieniony porządek obrad WZC Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2022 r. Zostaje uchylona uchwała Zarządu nr 37 z dnia 16.05.2022 r.

dodano: 2022-06-01

Przedmiot uchwały: Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy - zlecenia na wykonywanie prac w postaci sprzątania budynków i posesji położonych przy ulicy Mickiewicza 20 i Al. Wojska Polskiego 13.

dodano: 2022-06-01

Przedmiot uchwały : W związku ze złożoną deklaracją p. Zygmunta C. właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8 Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu wnioskodawcy w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2022-06-01

Przedmiot uchwały: Zarząd wyraził zgodę na współfinansowanie remontu łazienki na 1. piętrze budynku Pl. Inwalidów 10 wraz z kancelarią prawną wynajmującą w sąsiedztwie pomieszczenia  w kwocie nie większej niż 12000 zł. Po negocjacjach zostanie zawarte porozumienie w sprawie zakresu i współfinansowania prac.

dodano: 2022-06-01

Przedmiot uchwały: Zarząd podjął uchwałę  o zawarciu umowy na ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółdzielnią z firmą Lloyds na okres od 09.07.2022 r. do 8.07. 2023 r.

dodano: 2022-06-01

Przedmiot uchwały: Zarząd podjął uchwałę o zawarciu umowy na ubezpieczenie majątku Spółdzielni z firmą Ergo Hestia na okres od 09.07.2022 r. do 8.07. 2023 r.

dodano: 2022-06-01

Przedmiot uchwały: Przyjmuje się zmieniony porządek obrad WZC Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2022 r. Zostaje uchylona uchwała Zarządu nr 35 z dnia 10.05.2022 r.

dodano: 2022-06-01

Przedmiot uchwały : W oparciu o wyniki przetargu w formie " zapytania o cenę" na wybór wykonawcy prac polegających na remoncie muru ogrodzeniowego oddzielającego posesję przy Pl. Inwalidów 10 od posesji Mickiewicza 22, Zarząd wybrał do realizacji prac firmę CEF - Budownictwo.

dodano: 2022-05-12

Przedmiot uchwały :  Przyjmuje się zmieniony porządek obrad WZC Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2022 r. Zostaje uchylona uchwała Zarządu nr 32 z dnia 26.04.2022 r.

dodano: 2022-05-12

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia z tytułu opłat za lokal mieszkalny w budynku Mickiewicza 20 w 10 ratach miesięcznych.

dodano: 2022-05-09

Przedmiot uchwały : W oparciu o wyniki postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac polegających na przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej w klatce 1 i piwnicy w budynku Al. Wojska Polskiego 12,  Zarząd wybrał do realizacji prac firmę " Prom-gaz" s.c. z siedzibą ul.

Bohuszewiczówny 24, 03-665 Warszawa.

dodano: 2022-05-04

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad WZC Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2022 r.

dodano: 2022-05-04

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności za okres 1.01. - 31.12.2021 r.

Dokument zostanie bezzwłocznie przekazany do RN.

dodano: 2022-05-04

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu informacji odpowiadającej sprawozdaniu finansowemu Spółdzielni za rok 2021.

Dokument zostanie przekazany do RN.

dodano: 2022-05-04

Przedmiot uchwały : Do Zarządu w dniu 29.03.2022 r. wpłynął wniosek RN o zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w miesiącu wrześniu br., w miejsce przyjętego przez Zarząd uchwałą nr 25 terminu 7 czerwca. Wniosek uzasadniano, m.in.   zbyt krótkim czasem na przygotowanie sprawozdań Rady Nadzorczej  i Komisji Rewizyjnej. Zarząd uznał, że przyjęcie terminu wrześniowego grozi, po raz kolejny, nie przeprowadzeniem WZC w tym roku. Niemniej wychodząc naprzeciw wnioskowi RN Zarząd uchylił swoją uchwałę nr 25 i podjął nową uchwałę nr 29 o zwołaniu Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 22 czerwca.

dodano: 2022-04-24

Przedmiot uchwały : W oparciu o wyniki postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac polegających na wymianie instalacji elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy Al. Wojska Polskiego 12 Zarząd wybrał do realizacji prac firmę ADNES A. Neska i T. Neska s.  c.  z siedzibą w Warszawie.

dodano: 2022-04-24

Przedmiot uchwały : Zarząd  potwierdza przyjęcie uchwały współwłaścicieli nieruchomości Krasińskiego 2A w sprawie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zwykły zarząd polegających na  podjęcie działań dla przeprowadzenia remontu dachu  budynku przy ul. Krasińskiego 2A .

dodano: 2022-04-24

Przedmiot uchwały: Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu na lokal LU 5 w budynku Pl. Inwalidów 10 z firmą Instytut Prawa Sp. z o. o.

dodano: 2022-04-15

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił zwołać Walne Zgromadzenie Członków SBM „ Żoliborz” na dzień 7.06.2022 r.

dodano: 2022-04-15

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął informację o realizacji Planu remontowego w 2021 r. Dokument zostanie przekazany do RN.

dodano: 2022-04-15

Przedmiot uchwały : Zarząd przedstawi RN do zatwierdzenia propozycję wartości zaliczki na pokrycie kosztów podgrzewu wody w podziale na poszczególne budynki, wyliczoną w oparciu o stawki dostawcy energii z dnia 01-02-2022r oraz zużycie energii równe zużyciu w 2021r.

dodano: 2022-04-15

Przedmiot uchwały : Zarząd przedstawi RN do zatwierdzenia propozycję wartości zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania dla każdego lokalu, wyliczoną w oparciu o zasady zawarte w Uchwale Nr 5 RN z dnia 19-04-2018 r.

dodano: 2022-04-15

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie spłaty zadłużenia głównego właścicielki lokalu nr 9 w budynku Al.Wojska Polskiego 12 na dwanaście rat miesięcznych oraz anulowanie odsetek za opóźnienie w opłatach pod warunkiem terminowej i pełnej realizacji przez dłużniczkę wszystkich opłat należnych Spółdzielni.

dodano: 2022-03-23

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił zagłosować udziałem Spółdzielni w nieruchomości Krasińskiego 2A wynoszącym 12 007/26499 za podjęciem uchwały w sprawie zgody współwłaścicieli na przeprowadzenie przez Zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd związanych z remontem dachu w budynku.

dodano: 2022-03-18

Przedmiot uchwały : Zarząd uznał, że konieczne jest zawarcie umowy ze specjalistyczną firmą w celu kompleksowego zarchiwizowania dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Spółdzielni.

dodano: 2022-03-18

Przedmiot uchwały : Zarząd , w świetle obowiązujących przepisów, uznał wniosek pracownika Spółdzielni o dofinansowanie zakupu okularów  za uzasadniony i przyznał zwrot poniesionych kosztów w wysokości 500 zł brutto.

dodano: 2022-03-18

Przedmiot uchwały : Zarząd z dniem 01.03.2022 r. przyznaje podwyżki wynagrodzeń 3. firmom świadczącym usługi dla Spółdzielni. Firma Lux-mar otrzymuje podwyżkę  od 1.02.2022 r.

dodano: 2022-03-18

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o wprowadzeniu podwyżek wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowach o pracę oraz na umowach zlecenia w Spółdzielni poczynając od 01.03.2022 r.

dodano: 2022-03-18

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraża zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w art. 18 ust. 3 pkt. 1,2,3  ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, w lokalu firmy Wineonline położonym w nieruchomości znajdującej się w Warszawie przy pl. Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2022-02-23

Przedmiot uchwały : Lokal użytkowy 20 pomieszczenie nr 117 usytuowany w budynku Pl.Inwalidów 10 na pierwszym piętrze zostanie wynajęty od 15.02.2022 r.  Firmie Creamer Accounting sp.  z o. o.

dodano: 2022-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd  potwierdza przyjęcie uchwały współwłaścicieli nieruchomości Al. Wojska Polskiego 12 w sprawie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zwykły zarząd.

dodano: 2022-02-23

 

 

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni, na podstawie uchwały nr 1/2014,  współwłaścicieli nieruchomości Pl.Inwalidów 4/6/8, wyraził zgodę na sprzedaż alkoholu w pełnym asortymencie, do spożycia poza miejscem sprzedaży,  w lokalu sieci firmy "Carrefour Express" w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8

dodano: 2022-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę wprowadzającą zasady przydziału i gospodarki odzieżą roboczą oraz wyposażeniem i wypłaty pracownikom ekwiwalentów pieniężnych.

dodano: 2022-02-23

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił zagłosować udziałem Spółdzielni w nieruchomości Al.. Wojska Polskiego 12 wynoszącym 4464/15886 za podjęciem uchwały w sprawie zgody współwłaścicieli na podjęcie przez Zarząd czynności związanych z remontem klatek schodowych w budynku.

dodano: 2022-02-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd zaakceptował zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego nr 101 na czas nieokreślony, położonego w budynku Pl.Inwalidów 10 z firmą Wielgosz i Wspólnicy Kancelaria Prawna. Umowa zostaje zawarta z dniem 01.02.2022 r.

dodano: 2022-02-15

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił podpisać stosowną umowę najmu miejsca postojowego na posesji Czarnieckiego 55 z uprawnionym członkiem Spółdzielni zamieszkującym w tym budynku.

dodano: 2022-02-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd dokonał wpisu do rejestru członków Spółdzielni p. J.  W. w związku z nabyciem przez ww. udziału we własności lokalu mieszkalnego w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8 oraz złożeniem deklaracji o przyjęcie do Spółdzielni.

dodano: 2022-02-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd dokonał wpisu do rejestru członków Spółdzielni p. A.  W. w związku z nabyciem przez ww. udziału we własności lokalu mieszkalnego w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8 oraz złożeniem deklaracji o przyjęcie do Spółdzielni.

dodano: 2022-02-15

Przedmiot uchwały: Zarząd przyjął projekt planu remontowego Spółdzielni na rok 2022 obejmujący 35 zadań  o łącznej wartości 2 341 300 zł. Dokument zostanie bezzwłocznie przekazany do uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

dodano: 2022-01-25

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu projekt planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2022 .

dodano: 2022-01-25

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął harmonogram pracy "zdalnej" pracowników umysłowych  Spółdzielni w związku z pandemią " Coronawirusa" w okresie od 24.01.2022 r. do 04.03.2022 r.

dodano: 2022-01-25

Przedmiot uchwały :  Na podstawie Regulaminu Wynajmu i Używania Garaży oraz Miejsc Parkingowych w SBM " Żoliborz" , Zarząd podjął uchwałę w sprawie wynajęcia członkowi Spółdzielni miejsca parkingowego nr 7 na posesji Mickiewicza 20.

dodano: 2022-01-25

Przedmiot uchwały: Zarząd podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy o pracę na czas określony w wymiarze 3/4 etatu z pracowniczką Spółdzielni specjalistą ds. Uwłaszczeń.

dodano: 2022-01-25

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o skróceniu czasu pracy biura Spółdzielni w dniu 24 grudnia 2021 r. do godziny 14.00.

dodano: 2021-12-29

Przedmiot uchwały : W związku z wystąpieniem Agencji Ochrony " Juventus" oraz urzędowym wzrostem kosztów jednej godziny ochrony fizycznej obiektów, Zarząd przyjął stawkę umowną ochrony w wysokości 22,63 zł brutto/godzinę, a jednocześnie skrócono godziny ochrony budynku Pl.Inwalidów 10 przyjmując nowy grafik  : poniedziałek - sobota 7.30 - 20.00, niedziela 8.00 - 18.30.

dodano: 2021-12-29

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na pokrycie części kosztów instalacji klimatyzacji do kwoty 3 500 zł w lokalu kancelarii prawnej w budynku Pl.Inwalidów 10, pod warunkiem, że w przypadku opuszczenia lokalu przez p. Mecenas instalacja pozostanie w lokalu jako własność Spółdzielni.

dodano: 2021-12-29

Przedmiot uchwały : Zarząd odmówił realizacji wniosku firmy prowadzącej restaurację  w budynku Pl.Inwalidów 10 lokal nr U-10 o obniżkę czynszu w miesiącu grudniu 2021 r. o 50 %. Jednocześnie wyrażona została zgoda na obniżkę czynszu za najem lokalu w grudniu 2021 r. o 25 %.

dodano: 2021-12-29

Przedmiot uchwały: Zarząd odmówił realizacji wniosku firmy prowadzącej restaurację w lokalu nr U-6 w budynku Pl.Inwalidów 10 o obniżkę czynszu w miesiącu grudniu 2021 r. o 50 %. Jednocześnie wyrażona została zgoda na obniżkę czynszu za najem lokalu w grudniu 2021 r. o 25 %.

dodano: 2021-12-29

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową  " Krzemionki" w Ostrowcu Św., w ramach której SBM " Żoliborz" odzyskała od dłużnika należną kwotę wierzytelności.

dodano: 2021-12-14

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Żoliborz postanawia przyznać w grudniu 2021 r., pracownikom Spółdzielni dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenia w wysokości 500 zł brutto.

dodano: 2021-12-14

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na przyznanie gospodarzowi na posesji miejsca parkingowego nr 11 z opłatą identyczną jaką wnoszą członkowie Spółdzielni tj. 108,28 zł brutto za miesiąc.

dodano: 2021-12-14

Przedmiot uchwały : Lokal nr U 1 o powierzchni  380,3 m2 usytuowany na parterze w budynku Krasińskiego 2A zostanie wynajęty od 3.01.2022 r. firmie " So-line !"sp. cywilna na okres 3 lat.

dodano: 2021-12-14

Przedmiot uchwały : W związku z przyjęciem przez Radę m.st. Warszawy z dniem 01-01-2022r. nowego systemu naliczania opłat za wywóz śmieci , Zarząd kieruje do RN wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zmiany opłat za wywóz śmieci dla gospodarstw domowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

dodano: 2021-11-29

Przedmiot uchwały : W związku z wzrostem w roku bieżącym kosztów ogrzewania budynku Czarnieckiego 55 gazem   Zarząd skieruje do RN wniosek o podjęcie uchwały w sprawie urealnienia zaliczek na CO i CW dla budynku Czarnieckiego 55.

dodano: 2021-11-29

Przedmiot uchwały: Zarząd skieruje do RN wniosek w sprawie podjęcia uchwały o nowych stawkach na podatek od nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni w związku  z wprowadzoną przez Urząd m.st.Warszawy zmianą tych stawek.

dodano: 2021-11-29

 

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakresu,terminu i zasad przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni za rok 2021 .

dodano: 2021-11-23

Przedmiot uchwały : Zarząd  potwierdza przyjęcie uchwały współwłaścicieli nieruchomości Pl. Inwalidów 10 w sprawie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zwykły zarząd polegających na  wyrażeniu zgody na budowę szybu wentylacyjnego na elewacji budynku zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i na koszt wnioskodawcy , właściciela lokalu nr 40.

dodano: 2021-11-23

Przedmiot uchwały : Zarząd na mocy posiadanych udziałów we własności nieruchomości Pl.Inwalidów 10 w liczbie 39335 z 44340 zagłosuje za przyjęciem uchwały w sprawie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu  dotyczących wyrażenia zgody na budowę szybu wentylacyjnego dla lokalu nr 40 w budynku Pl. Inwalidów 10 wzdłuż elewacji zewnętrznej oraz wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania lokalu nr 40 i przekształcenia tego lokalu z niemieszkalnego na lokal mieszkalny.

dodano: 2021-11-23

Przedmiot uchwały : Zarząd postanawia przedłużyć umowę najmu lokalu nr LU 50 o powierzchni  38 m 2 w przyziemiu budynku Mickiewicza 20.przedmiot uchwały : Zarząd postanawia przedłużyć umowę najmu lokalu nr LU 50 o powierzchni  38 m 2 w przyziemiu budynku Mickiewicza 20.

dodano: 2021-11-04

Przedmiot uchwały : Zarząd zawrze  umowę o pracę na czas nieokreślony od dnia 1. 12. 2021 r. z pracownikiem zatrudnionym w dziale technicznym na stanowisku specjalisty ds techniczno-eksploatacyjnych.

dodano: 2021-11-04

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę przyznającą p. T.M., pracownikowi działu technicznego, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

dodano: 2021-11-04

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę  w sprawie zmiany Uchwały Zarządu z dnia 24.08.2021r. nr 35/2021 oraz w sprawie organizacji i zasad głosowania uchwał przez Walne Zgromadzenie  na piśmie w dniu 7.12.2021 r.

dodano: 2021-11-04

Przedmiot uchwały: Zarząd  potwierdza przyjęcie uchwały współwłaścicieli nieruchomości Al.Wojska Polskiego 12 w sprawie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zwykły zarząd polegających na  usunięcia akacji i klonu zwyczajnego znajdujących się na wewnętrznym terenie posesji.

dodano: 2021-10-28

Przedmiot uchwały : W oparciu o wyniki postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej remontu dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 20, Zarząd wybrał do realizacji prac firmę DPprojekt Damian Domański  .

dodano: 2021-10-28

Przedmiot uchwały : W oparciu o wyniki postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac polegających na wymianie instalacji elektrycznych na klatkach schodowych w budynku przy Al. Wojska Polskiego 12 Zarząd wybrał do realizacji prac firmę "Eltramex Emil Wierzbicki" .

dodano: 2021-10-28

 

 

Przedmiot uchwały : Zarząd na mocy posiadanych udziałów we własności nieruchomości Al.. Wojska Polskiego 12 w liczbie 4464 z 15886 zagłosuje za przyjęciem uchwały  dotyczącej wycięcia akacji i klonu zwyczajnego znajdujących się na podwórku nieruchomości.


dodano: 2021-10-28

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu tekstu sprawozdania z działalności w 2020 r. Dokument zostanie wysłany do Rady Nadzorczej , a następnie do członków Spółdzielni.

dodano: 2021-10-28

Przedmiot uchwały : Zarząd , ze względu na dobrą ocenę dotychczasowej współpracy, szybki termin rozpoczęcia prac i krótki czas realizacji robót , wybrał firmę CEF - Budownictwo Floriańczyk do realizacji zadania pt " Remont części wspólnych piwnic w budynku mieszkalnym przy pl.

Inwalidów 4/6/8".

dodano: 2021-10-23

Przedmiot uchwały :  Zarząd zmuszony jest podjąć decyzję o zwiększeniu od 1 listopada zaliczek za CO dla każdego lokalu w budynku Czarnieckiego

dodano: 2021-10-23

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni, na podstawie uchwały nr 1/20214,  współwłaścicieli nieruchomości Pl.Inwalidów 10, wyraził zgodę na sprzedaż alkoholu w pełnym asortymencie, do spożycia poza miejscem sprzedaży,  w lokalu sieci firmy "Żabka Polska" w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2021-10-23

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął  zasady naboru czwartego członka Zarządu opisane w piśmie  wyjaśniającym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na kandydata do Zarządu na czas obowiązującej kadencji.

dodano: 2021-09-30

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej informacji na temat wyliczenia nowych stawek zaliczek na CO dla sezonu grzewczego 2021/2022.

dodano: 2021-09-30

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie potwierdzenia podjęcia uchwały nr 2 współwłaścicieli nieruchomości Krasińskiego 2A w sprawie  podjęcia przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do niezbędnych czynności polegających na usunięcia zaatakowanych szkodnikami krzaków głogu .

dodano: 2021-09-30

 

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił wynająć lokal U 50 położony w przyziemiu budynku Mickiewicza 20 ze stawką 14,50 zł/m2 na czas nieokreślony , dla członka Spółdzielni. Ogłoszenie w tej sprawie zostanie zamieszczone na drzwiach klatek schodowych w budynku.

dodano: 2021-09-30

Przedmiot uchwały : Zarząd na mocy posiadanych udziałów we własności nieruchomości Krasińskiego 2a w liczbie 12007 z 26499 zagłosuje za przyjęciem uchwały w sprawie usunięcia zaatakowanych szkodnikami krzaków głogu znajdujących się na wewnętrznym terenie posesji.

dodano: 2021-09-30

Przedmiot uchwały : Zarząd zarządził przygotowanie 8 projektów uchwał WZC niezbędnych dla funkcjonowania Spółdzielni do głosowania w formie pisemnej.

dodano: 2021-09-30

Przedmiot uchwały : w oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wybór wykonawcy remontu podmurówki ogrodzenia na posesji Krasińskiego 2A, Zarząd wybrał do realizacji prac firmę CLEAN CITY ul. Potockich 100, 04-534 Warszawa.

dodano: 2021-07-02

Przedmiot uchwały : w oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wybór producenta i realizatora montażu zestawu hydroforowego w budynku Krasińskiego 2A, Zarząd wybrał do realizacji prac firmę INSTALCOMPACT.

dodano: 2021-07-02

Przedmiot uchwały : Lokal nr U 5 o powierzchni  142 m 2 usytuowany na parterze w budynku Pl. Inwalidów 10 zostanie wynajęty od dnia 01.07.2021 r. Kancelarii adwokackiej.

dodano: 2021-06-23

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił podpisać umowę o pracę na czas określony od dnia 01.06.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. ze Specjalistą ds.. Techniczno - eksploatacyjnych.

dodano: 2021-06-09

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął harmonogram pracy "zdalnej" pracowników umysłowych  Spółdzielni w związku z pandemią " Coronawirusa" w okresie od 07.06.2021 r. do 02.07.2021 r.

dodano: 2021-06-09

Przedmiot uchwały: Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy najmu lokalu nr LU 50 o powierzchni 38 m² z oknami usytuowanymi w przyziemiu, położonego na posesji Mickiewicza 20 na czas określony 25.05 - 26.06.2021r.

dodano: 2021-06-02

Przdmiot uchwały: w oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wyłonienie firmy do wykonania pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach SBM "Żoliborz" , Zarząd wybrał do realizacji prac firmę SECAL Tadeusz Kołodziejczyk.

dodano: 2021-05-21

Przedmiot uchwały: w oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wyłonienie firmy do wykonania remontu części korytarza na pierwszym piętrze w budynku na Pl. Inwalidów 10 , Zarząd wybrał do realizacji prac firmę  JS - Remont Jarosław Stankiewicz.

dodano: 2021-05-21

Przedmiot uchwały: Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia przez Państwa Sylwię i Piotra Sz.,  zam. w budynku Pl. Inwalidów 4/6/8 z tytułu rozliczenia wody i CO za rok 2020 w dwóch ratach w miesiącach maj i czerwiec br.

dodano: 2021-05-21

Przedmiot uchwały: Zarząd wyraził zgodę na udzielenie firmie Biznes Event w miesiącu maju 2021 r. bezzwzrotnej ulgi wynoszącej 20 % w miesięcznym czynszu dla ww firmy wynajmującej 2 lokale użytkowe (nr U 15 i U 17) w budynku Pl. Inwalidów 10 Spółdzielni. Jednocześnie Zarząd odrzucił wniosek o ulgę w miesięcznym czynszu wynoszącą 30 %.

dodano: 2021-05-21

Przedmiot uchwały : w związku z wynikiem ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli lokali o statusie spółdzielczego prawa do lokalu, Zarząd postanawia zagłosować swoimi udziałami w nieruchomości Mickiewicza 20 w wielkości 30 275/40821 za przyjęciem uchwały w sprawie   zgody na sprzedaż napojów alkoholowych wraz ze spożyciem napojów alkoholowych w lokalu użytkowym nr 5a położonym w budynku przy ul. Mickiewicza 20 przez firmę Space Karol Szymanowski.

dodano: 2021-04-28

Przedmiot uchwały : Lokal nr U 11 o powierzchni 53,50 m 2 w budynku Pl. Inwalidów 10 zostanie wynajęty od dnia 04.05.2021 r. firmie Marcin L. WLM Service ze stawką czynszu 27 zł netto/m2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

dodano: 2021-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na obniżkę czynszu o 30 % za lokale U 15 i U 17 wynajmowane w budynku Pl.Inwalidów 10 w kwietniu 2021 r.

dodano: 2021-04-19

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął harmonogram pracy "zdalnej" pracowników umysłowych  Spółdzielni w związku z pandemią " Coronawirusa" w okresie od 12.04.2021 r. do 04.06.2021 r.

dodano: 2021-04-19

Przedmiot uchwały: Zarząd wybrał firmę APPA z siedzibą w Warszawie do wykonania projektu remontu ocieplenia dachu budynku przy ul. Krasińskiego 2A.

dodano: 2021-04-19

Przedmiot uchwały : Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej propozycje nowych stawek odpisu dla Funduszu remontowego w wysokości 1,5 zł/m2 oraz na eksploatację w wysokości 1,9 zł/m2.

dodano: 2021-04-08

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" postanawia przyjąć w poczet członków Spółdzielni p. R.G,

zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni w związku z nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2021-04-08

Przedmiot uchwały: Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" postanawia przyjąć w poczet członków Spółdzielni p. M.S-G, zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji

przystąpienia do Spółdzielni w związku z nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2021-04-08

Przedmiot uchwały : W związku z zamiarem wprowadzenia przez Radę Warszawy nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, Zarząd Spółdzielni zdecydował  przedstawić Radzie Nadzorczej SBM „Żoliborz” propozycję wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali w nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

dodano: 2021-03-25

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił przyznać  firmie "Superest" ("Dziki ryż") ulgę bezzwrotna w wysokości 30 % miesięcznego czynszu  w okresie 1 marca

- 30 kwietnia br.

dodano: 2021-03-04

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił przyznać  firmie Pl. Inwalidów 10 Sp. z o.o.  ulgę bezzwrotną w wysokości 30 % czynszu za lokal wynajmowany w budynku Pl.Inwalidów 10 w okresie 1 luty - 31 maj 2021 r.

dodano: 2021-03-04

Przedmiot uchwały :  Zarząd przyznał firmie ITSG ulgę bezzwrotną w czynszu za lokal użytkowy wynajmowany w budynku Pl.Inwalidów 10 w okresie 1 marca -

30 czerwca 2021 r.

dodano: 2021-03-04

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił uwzględnić sytuację firmy wynajmującej lokal w budynku Pl. Inwalidów 10 i utrzymał bezzwrotną ulgę w czynszu na okres luty - marzec 2021 r.

dodano: 2021-02-22

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął harmonogram pracy "zdalnej" pracowników umysłowych  Spółdzielni w związku z pandemią " Coronawirusa" w okresie od 15.02.2021 r. do 09.04.2021 r.

dodano: 2021-02-19

Przedmiot uchwały : Zarząd SBM "Żoliborz" z dniem 1.02.2021 r. przyznał p. T. M. specjaliście ds. techniczno - eksploatacyjnych podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego.

dodano: 2021-02-19

Przedmiot uchwały :  Zarząd postanowił zakupić dla Spółdzielni nowy sejf otwierany szyfrowo w cenie nie przekraczającej 2000 zł brutto.

dodano: 2021-02-10

Przedmiot uchwały :  Zarząd uzgodnił z Radą Nadzorczą odstąpienie od corocznej waloryzacji stawek czynszu najmu lokali użytkowych w 2021 roku.

dodano: 2021-02-10

Przedmiot uchwały : Zarząd potwierdza przyjęcie uchwały  współwłaścicieli nieruchomości Krasińskiego 2A w sprawie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zwykły zarząd.

dodano: 2021-02-10

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" postanawia przyjąć w poczet członków Spółdzielni p. I. N zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni w związku z nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego w budynku Krasińskiego 2A.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął projekt planu remontowego Spółdzielni na rok 2021 obejmujący 33 zadania  o łącznej wartości 1 071 300 zł.

Dokument zostanie bezzwłocznie przekazany do uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd zagłosuje za przyjęciem uchwały w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących realizacji inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia

( wysokości do 171 cm) oddzielającego wejście do lokalu użytkowego od pozostałej części terenu nieruchomości , na działce ew. Nr 239 z obrębu 7-01-08 przy ul. Krasińskiego 2A w Warszawie.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały :  Zarząd postanowił pozytywnie odnieść się do prośby firmy Biznes Event w sprawie bezzwrotnej ulgi w miesięcznym  czynszu w wysokości 50 % za lokale U 15 i U17 wynajmowane w budynku Pl.Inwalidów

10 w  miesiącach styczeń - marzec 2021 r. Ostateczna decyzja zostanie uzgodniona z Radą Nadzorczą.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie miejsca parkingowego na posesji Al. Wojska Polskiego 12 dla małżeństwa Państwa K.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie miejsca parkingowego na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8 dla Pana R. T

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił, że Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Żoliborz”, jako pracodawca  w ramach PPK, wpłacać będzie na indywidualne konto zakwalifikowanego do udziału w PPK pracownika, wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

dodano: 2021-01-04

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie wpisania p. K.S. do rejestru członków Spółdzielni.

dodano: 2021-01-04

Przedmiot uchwały : Zarząd wybrał firmę Imbudizol Sp. z o.o. do wykonania izolacji pionowej ścian piwnic od strony ulicy Śmiałej w budynku Al.Wojska Polskiego 12 .

dodano: 2020-12-28

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 17 grudnia projekt planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2021.

dodano: 2020-12-28

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął do stosowania w SBM "Żoliborz" nową tabelę wynagrodzeń będącą załącznikiem do Regulaminu wynagrodzeń SBM "Żoliborz".

dodano: 2020-12-28

Przedmiot uchwały : Zarząd przyznał firmie " Skan" upust w wysokości 20 % w opłatach za eksploatację w miesiącach grudzień 2020 r. i styczeń

2021 r. ze względu na obniżenie standardu lokalu po zalaniu przez sąsiada.

dodano: 2020-12-28

Przedmiot uchwały : Zarząd wynajął z dniem 1.12.2020 r. odpłatnie firmie FX Studio miejsce parkingowe na posesji Pl.Inwalidów 10,

dodano: 2020-12-21

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął do stosowania w SBM "Żoliborz" zmieniony dokument  o nazwie "Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni"

oraz zmieniony dokument o nazwie „Kwestionariusz osobowy”,

dodano: 2020-12-21

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakresu,terminu i zasad przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni.

dodano: 2020-12-21

Przedmiot uchwały : Zarząd uchwalił  zmianę w " Regulaminie pracy SBM Żoliborz" dopuszczającą odbiór dnia świątecznego przypadającego w sobotę w najbliższym, kolejnym cyklu rozliczeniowym, czyli kwartale.

dodano: 2020-12-15

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na przesłanie do RN propozycji uzupełnienie treści  § 9 ust.9 Regulaminu, w ten sposób, aby po słowach " Regulaminu Wynagradzania Pracowników" dopisać słowa  " i Regulaminu Pracy".

dodano: 2020-12-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd wybrał  do wykonania ogrodzenia wydzielającego wejście do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Krasińskiego 2A,  firmę Ślusarstwo Jurek Krzysztof & Brzeziński Wojciech, ul. Magenta 26, 04 - 429 Warszawa.

dodano: 2020-12-10

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął harmonogram pracy "zdalnej" pracowników umysłowych  Spółdzielni w związku z pandemią " Coronawirusa" w okresie od 7.12.2020 r. do 12.02.2021 r.

dodano: 2020-12-10

Przedmiot uchwały : w związku z utrzymującym się stanem pandemii , Zarząd dokonał obniżki miesięcznego czynszu dla dwóch firm wynajmujących lokale użytkowe w budynkach przy Pl.Inwalidów 4/6/8 oraz 10.

dodano: 2020-12-10

Przedmiot uchwały :  w związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym w Polsce, Zarząd udzielił 3 firmom wynajmującym lokale użytkowe w budynku Pl.Inwalidów 10 bezzwrotnych ulg w miesięcznym czynszu płaconym na podstawie umów najmu.

Dla dwóch firm ulgi obejmują okres listopad 2020 - styczeń 2021, dla jednej okres grudzień 2020 - luty 2021.

dodano: 2020-11-30

Przedmiot uchwały : w oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wyłonienie firmy do wykonania i wymiany furtek wejściowych w ogrodzeniu nieruchomości Krasińskiego 2A,

Zarząd wybrał do realizacji prac firmę Ślusarstwo Jurek Krzysztof & Brzeziński Wojciech, ul. Magenta 26, 04 -429 Warszawa.

dodano: 2020-11-30

Przedmiot uchawły: Zarząd dokonał wyboru firmy CEF - Budownictwo z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cedrowej 10 do przeprowadzenia remontu części wspólnych piwnic w budynku przy ulicy Mickiewicza 20.

Była to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród złożonych do Spółdzielni.

dodano: 2020-11-30

Przedmiot uchwały : oferta na najem lokalu użytkowego nr 117 w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-11-24

Przedmiot uchwały : wniosek do RN o zatwierdzenie skorygowanego PG na 2020r.

dodano: 2020-11-24

Przedmiot uchwały : wniosek do RN o zatwierdzenie skorygowanego Planu Remontowego na 2020r.

dodano: 2020-11-24

Przedmiot uchwały :Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Spółdzielni.

dodano: 2020-11-24

W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym w Polsce powstała konieczność przyjęcia przez Zarząd 
kolejnego harmonogramu pracy "zdalnej" pracowników Spółdzielni obejmującego okres od 28.09.2020  do 04.12.2020 r.

dodano: 2020-09-29

W oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wyłonienie wykonawcy na " Remont części wspólnych piwnic" w budynku 
Kozietulskiego 1, Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę CEF - Budownictwo Cezary Floriańczyk.

dodano: 2020-09-29

 Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 250 zł dokonanego przez Wnioskodawcę zakupu okularów korekcyjnych
do pracy przy komputerze.

dodano: 2020-09-29

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zasad organizacji głosowania pisemnego pięciu uchwał WZC w dniu 15.09.2020 r.

dodano: 2020-09-29

Zarząd postanowił przyznać gospodarzowi domu jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu jego zaangażowania w usuwanie skutków zalania piwnic w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2020-09-10

Zarząd postanowił przedłużyć zatrudnienie asystentki Zarządu w Spółdzielni, zmieniając formę zatrudnienia na umowę na czas nieokreślony.

Jednocześnie przyznana została podwyżka wynagrodzenia .

dodano: 2020-09-10

W związku z bardzo dobrym wynikiem finansowym za rok 2019 Zarząd postanowił przyznać dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie we wrześniu pracownikom Spółdzielni.

dodano: 2020-09-10

Zarząd postanowił o podjęciu 5 uchwał najbardziej niezbędnych dla funkcjonowania Spółdzielni w trybie pisemnego głosowania w Sali konferencyjnej Spółdzielni.

Głosowanie zostanie przeprowadzone przy zachowaniu przepisów prawa, wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa zdrowotnego członków Spółdzielni.

dodano: 2020-09-10

Przyjęcie nowego człona Spółdzielni.

dodano: 2020-08-13

W oparciu o wyniki postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dwóch ekspertyz technicznych budynku Mickiewicza 20 , Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę DPPROJEKT Damian Domański z siedzibą ul.

Warszawska 33d, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.

dodano: 2020-08-13

Zarząd postanowił podpisać umowę z firmą Imbudizol sp. z o.o. na wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic od wewnątrz metodą iniekcji termofalowej w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2020-08-13

Z rejestru członków Spółdzielni została wykreślona jedna osoba , a wpisana druga wobec nabycia prawa do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni.

dodano: 2020-08-13

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500 zł zakupu okularów korekcyjnych dokonanego przez wnioskodawczynię pracownika Spółdzielni, co zostało potwierdzone złożoną fakturą nr 04/05/2020.

dodano: 2020-08-13

W oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wyłonienie wykonawcy na naprawę uszkodzonego przykanalika w budynku Mickiewicza 20,  Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę Uni-Kan ul. Hutnicza 1/3 03-791 Warszawa.

dodano: 2020-08-13

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce, Zarząd udzielił na okres

6 miesięcy 30 % upustu w miesięcznych opłatach za czynsz dla firmy wynajmującej lokal w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-08-13

Zarząd postanowił zawrzeć umowę na czyszczenie części elewacji budynku Pl.Inwalidów 4/6/8 z firmą Clean City s.c.

dodano: 2020-08-13

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął " Instrukcje ochrony informacji i danych osobowych przy wykonywaniu obowiązków służbowych poza Biurem SBM Żoliborz".

Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 24.

dodano: 2020-06-02

Przedmiot uchwały: Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej przyjął plan pracy pracowników umysłowych w Spółdzielni na okres od 13 maja 2020 r. do odwołania, w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemiologicznym w Polsce.

dodano: 2020-06-02

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie dla właścicielki na 10 rat spłaty zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny położony w budynku Pl. Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2020-05-29

Przedmiot uchwały :  Zarząd wyraził zgodę na podpisanie nowej umowy najmu z firmą "Galeria aTAK " na wynajem lokalu użytkowego LU 12 w budynku Pl.Inwalidów 10 na okres trzech lat ze stawką 31 zł netto za 1 metr kwadratowy.

dodano: 2020-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił podpisać z p. T.M. pracownikiem działu technicznego trzecią umowę na czas określony wynoszący 12 miesięcy poczynając od 1 czerwca br.

dodano: 2020-05-29

Przedmiot uchwały:  Zarząd zdecydował o powrocie od 20 kwietnia br. do normalnego systemu pracy obowiązującego w Spółdzielni przed epidemią koronawirusa.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :Zarząd przyjął rekomendację Komisji przetargowej i wskazał do podpisania umowy firmę MDW - Dariusz Czekaj, ul. Lisia 23a,

 

03-678 Warszawa na wykonanie uszczelnienia przejść w ścianach rozdzielni elektrycznej oraz wymianę drzwi na przeciwpożarowe w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :Zarząd przyjął rekomendację Komisji przetargowej i wskazał do podpisania umowy firmę "Pracownia projektowa Pro-Inwest"

zalecając negocjacje cenowe.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :Zarząd postanowił podpisać umowę z firmą "

Instalatorstwo Sanitarne i CO" na wykonanie naprawy odwodnienia podwórka na posesji Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :  W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. , na mocy którego na obszarze Polski ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, Zarząd wyraził gotowość czasowego obniżeniu umownego czynszu netto za wynajmowane  lokale o 40 % w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. Dotyczy to firm, które w sposób umotywowany, zwróciły się w tej sprawie do Spółdzielni. Jednocześnie Zarząd określił warunki pozytywnej decyzji o czasowej uldze w opłatach czynszowych.

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął plan pracy pracowników umysłowych oraz gospodarzy domów w Spółdzielni na okres 30.03. - 17.04 2020 r. w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemiologicznym w Polsce.

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił  przedstawić Radzie Nadzorczej propozycję zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy z powierzchni mieszkalnej i użytkowej z 2 zł/m2 na 0,5 zł/m2, przy jednoczesnym zwiększeniu stawki na eksploatację z 0,9 zł do 2,40 zł za 1m2

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zmiana wynagrodzenia dla gospodarza domu Mickiewicza 20 oraz inspektora nadzoru budowlanego .

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały :  Zarząd ustalił, że uzasadniony jest wzrost dopłaty do wymiany okna realizowanej przez członka Spółdzielni o 20 %.

Poczynając od 16.03.2020 r. częściowa refundacja kosztów wyniesie 180 zł brutto za 1 m2 standardowego okna.

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął grafiki pracy pracowników umysłowych oraz gospodarzy domów w Spółdzielni na okres 17.03. - 27.03 2020 r. w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemiologicznym w Polsce..

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd zaakceptował zakupy sprzętu komputerowego dla pracowników Spółdzielni w kwocie 2000 zł netto.

dodano: 2020-04-09

Przedmiot uchwały :Zarząd wybrał firmę MDW D-Czekaj jako wykonawcę remontu generalnego łazienki w przyziemiu budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-04-09

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował podwyższyć wynagrodzenie miesięczne p. M.J. o 300 zł brutto poczynając od 1 kwietnia 2020 r.

dodano: 2020-03-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd zwolnił p. Małgorzatę D. z obowiązku świadczenia pracy oraz skierował ją na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia.

dodano: 2020-03-15

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował wynająć lokal nr U 23 położony w budynku Pl.Inwalidów 10 na czas 5 lat firmie Biznes Educator .

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował o zatrudnieniu p. Maryli K. na stanowisku asystentki Zarządu poczynając od dnia 24 lutego 2020 r.

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały : Zarząd dokonał zmian w w załączniku nr 1 do Regulaminu Wynagradzania SBM "Żoliborz" z dnia 03.09.2015 r.

Nowe zasady zaszeregowania pracowników Spółdzielni stanowią załącznik do uchwały nr 3/2020.

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął uchwałę w sprawie wymiany starego, papierowego rejestru członków Spółdzielni wg stanu na dzień 05.02.2020 r. na nowy, sporządzony zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu projektu planu remontowego Spółdzielni na 2020 rok.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił skrócić czas pracy biura Spółdzielni w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia do godziny 14.00.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakresu,terminu i zasad przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały :  Zarząd, po analizie, podjął uchwałę o podpisaniu aneksu do umowy z Wojewódzkim Mazowieckim Ośrodkiem Pracy na świadczenia medyczne dla pracowników Spółdzielni.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały : Po wnikliwej analizie sytuacji , Zarząd postanowił rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę z p. Małgorzatą Duńską.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął uchwałę w sprawie projektu planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2020.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na podpisanie 3 umów najmu na lokale usługowe w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o zgłoszeniu do Krajowej Rady Spółdzielczości wniosku o przeprowadzenie lustracji w Spółdzielni za lata 2017 -2019.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o zgodzie na wydzierżawienie od 01.01.2020 r. firmie Pl.Inwalidów 10 sp. z o. o. jednego miejsca parkingowego na posesji Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował zawrzeć  umowy na wynajem dwóch lokali użytkowych w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały: Zarząd zdecydował zawrzeć umowę z Nestebankiem na nową lokatę w wysokości 202 tyś. zł  na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem rocznym 1,5 % Zarząd zdecydował również przedłużyć umowę z tym bankiem na kolejne 12 miesięcy na  lokatę 220 tyś. zł  z rocznym oprocentowaniem wynoszącym 1,5 %.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął tekst oświadczenia-wniosku o podział opłaty przekształceniowej prawa wieczystego użytkowania we własność dla nieruchomości Krasińskiego 2A, w której obok lokali mieszkalnych znajduje się lokal usługowy, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o przyjęciu regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował o podpisaniu umowy najmu miejsca parkingowego na  Pl. Inwalidów 10 z p. A. Cz. mieszkańcem budynku.

dodano: 2019-11-05

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował przedłużyć umowę z firmą Innogy Polska S.A. na sprzedaż energii elektrycznej do budynków Spółdzielni na lata 2020-2023.

dodano: 2019-11-05

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w opłatach czynszowych p. H. Ł. wynoszącego 1733,38 zł w 10 ratach.

dodano: 2019-10-25

Przedmiot uchwały :  uchwała nr 8 /19 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Spółdzielni.

dodano: 2019-07-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni p.K.L-T. oraz p. R.T..

dodano: 2019-07-01

Zarząd dokonał zmiany uchwały nr 1/2017 w sprawie zasad przydziału i gospodarki odzieżą roboczą w ten sposób, że w par.4 w miejsce słów "Specjalista ds. inwestycyjno-remontowych " wpisuje się słowa "Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych".

dodano: 2019-07-01

Przedmiot uchwały : Zarząd, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, podjął uchwałę nr 5/19 o zamknięciu biura Spółdzielni w dniu 21 czerwca 2019 r.

dodano: 2019-05-20

Przedmiot uchwały : Podjęcie Uchwały nr 4/19 dotyczącej wyboru Ustawy będącej podstawą prawną przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności dla nieruchomości SBM Żoliborz.

dodano: 2019-04-08

Przedmiot uchwały : Zarząd w drodze uchwały nr 3 /19 przyjął małżonków p. K.M. i p.T.B., będących właścicielami wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2019-04-08

Przedmiot uchwały :  Zarząd uznał, iż celowe jest spisanie sumy 3230,17 zł figurującej od kilku lat jako należność Spółdzielni od nieistniejącej firmy "Spectrum", w pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni z uwagi na przedawnienie należności. Kwota ta , pomimo prób , okazała się niemożliwa do odzyskania.

dodano: 2019-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd  podjął uchwałę nr 1/2019  w sprawie przyjęcia nowego tekstu Regulaminu pracy obowiązującego w Spółdzielni.

dodano: 2019-01-24

Przedmiot uchwały : Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni małżonki właściciela  wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni właściciela wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Pl.

Inwalidów 4/6/8. ,

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały :  W związku z prognozowanym, dobrym wynikiem finansowym za rok 2018, stabilną sytuacją finansową Spółdzielni oraz zadowalającą oceną pracy, Zarząd Spółdzielni postanowił przyznać wybranym pracownikom Spółdzielni dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenia w grudniu 2018 r.

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o skróceniu czasu pracy biura Spółdzielni w dniu 24 grudnia 2018 r. do godziny 14.00,

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął uchwałę  w sprawie zakresu, terminu , zasad i osób odpowiedzialnych za wykonanie spisów z natury środków trwałych i wyposażenia Spółdzielni oraz weryfikację budynków, gruntów oraz sald kont analitycznych i syntetycznych.

dodano: 2018-12-17

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił rozwiązać  dwie umowy na lokaty terminowe w IdeaBanku ze względu na wątpliwości dotyczące płynności finansowej banku.

dodano: 2018-11-30

Przedmiot uchwały : W związku z koniecznością aktualizacji "Deklaracji przystąpienia do Spółdzielni" oraz "Kwestionariusza osobowego" członka Spółdzielni, Zarząd przyjął nowe wzory dokumentów do stosowania w Spółdzielni.

dodano: 2018-11-16

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie częściowego zadośćuczynienia dla firmy FX Studio z tytułu braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w okresie zarządzonego przez Spółdzielnię remontu wynajmowanego przez firmę lokalu.

dodano: 2018-10-27

Przedmiot uchwały : Uchwalenie Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego na posesjach SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-10-23

Przedmiot uchwały : przyjęcie w poczet członków Spółdzielni nowego właściciela lokalu w zasobach SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-10-23

Przedmiot uchwały : Zarząd uchylił uchwałę nr 95/12 w sprawie opłat za wynajem Sali konferencyjnej w budynku Pl.Inwalidów 10. Podjęto nową uchwałę, która wprowadza możliwość negocjacji stawki z potencjalnym najemcą Sali pod warunkiem, że stawka nie będzie mniejsza, niż 25 zł netto/godz.

dodano: 2018-09-24

Zarząd postanowił przydzielić uprawnionemu członkowi Spółdzielni miejsce postojowe dla samochodu na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2018-07-29

Zarząd przyjął w poczet członków Spółdzielni nową osobę .

dodano: 2018-07-29

Zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulacjami , Zarząd podjął uchwałę odnośnie podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu wybranych na WZC w dniu 12 czerwca 2018. Dokonano również wyboru Sekretarza Zarządu.

dodano: 2018-07-29

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozłożenie na raty spłaty należności Członkowi Spółdzielni za zużycie zimnej i ciepłej wody oraz CO w 2017 r. na 10 rat. Pierwsza spłata nastąpi w czerwcu br.

dodano: 2018-07-29

Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków Spółdzielni z dniem 23.05.2018 r. 2 nowych członków.

dodano: 2018-07-29

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie przetwarzania danych osobowych, Spółdzielnia ma obowiązek poinformować  właścicieli lokali, najemców oraz administratorów lokali , że jest Administratorem danych osobowych ww osób. Powiadomienia zostaną przekazane do zainteresowanych na piśmie.

dodano: 2018-07-29

Zarząd postanowił przyznać wybranym, etatowym pracownikom Spółdzielni w maju 2018 r. jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenia.

dodano: 2018-07-29

W dniu 31 maja 2018r. ( czwartek) przypada dzień ustawowo wolny od pracy tj. Boże Ciało.

W związku z takim układem dni pracy i dni wolnych Zarząd zdecydował o zamknięciu Biura Spółdzielni w dniu 1 czerwca br.

dodano: 2018-07-29

Zarząd wyraża zgodę na uwzględnienie reklamacji mieszkańców budynku Al. Wojska Polskiego 13 w sprawie rozliczenia kosztów ciepłej wody za okres 2017 r.

dodano: 2018-07-29

W sprawie przyznania wybranym, etatowym pracownikom Spółdzielni w grudniu 2017 r. jednorazowego, dodatkowego wynagrodzenia.

dodano: 2018-02-21

Terminy i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Uchylenie uchwały Zarządu Spółdzielni z dnia 4.09.2006 roku w sprawie wynagrodzenia osób zastępujących gospodarzy będących na urlopie wypoczynkowym.

dodano: 2017-12-20

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 8 rat.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Zgoda na zmianę rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z 6 na 12 miesięcy za 2016 rok. Dotyczy warunków zawartych w Uchwale Nr.10/2017.

dodano: 2018-05-17

W związku z układem dni pracy oraz dni wolnych w sierpniu - 15 sierpnia  dzień wolny, w dniu 14 sierpnia 2017 r. Biuro Spółdzielni pozostanie zamknięte.

dodano: 2018-05-17

Zarząd postanowił w wymaganym terminie odwołać się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej rozbiórkę balkonu na elewacji wschodniej budynku Al. Wojska Polskiego 13.

dodano: 2018-05-17

Zarząd unieważnia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółdzielni udzielone pracownikowi w związku z jego rezygnacją z pracy,  dokumentem z dnia 16 czerwca 2016 r. L.dz. 357/2016  oraz aktem notarialnym z 11 lipca 2016 roku repertorium A 6282/2016.

dodano: 2018-05-17

Zarząd Spółdzielni postanawia przyznać w lipcu 2017 roku, 2 etatowym pracownikom biura Spółdzielni dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie.
Gratyfikacja uzasadniona jest pozytywną oceną wykonania przez ww pracowników prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem WZC Spółdzielni w dniu 6 czerwca 2017 r.

dodano: 2018-05-17

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 6 rat.

dodano: 2018-05-17

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 6 rat.

dodano: 2018-05-17

Decyzja o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI  Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę na rzecz Spółdzielni w postępowaniu upominawczym przeciwko właścicielowi firmy wykonującej remont elewacji budynku Mickiewicza 20.

dodano: 2018-05-17

Decyzja o złożeniu wniosku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy o zawezwanie wykonawcy remontu budynku Mickiewicza 20, do próby ugodowej w sprawie o zapłatę na rzecz SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-05-17

Pracownikom Spółdzielni pracującym przy komputerach przysługuje częściowy zwrot kosztów zakupu okularów optycznych nie częściej, niż raz na dwa lata. Ustalono kwotę 500zł dofinansowania kosztów zakupu okularów optycznych.

dodano: 2018-05-17

W związku z układem dni pracy oraz dni wolnych w czerwcu (15 czerwca dzień wolny), 16 czerwca Biuro Spółdzielni pozostanie zamknięte.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Zarząd Na podstawie § 61 Statutu Spółdzielni oraz § 8 Regulaminu Zarządu w związku z  § 2 ust.2 Regulaminu prowadzenia przetargów na dostawy i usługi wykonawców na rzecz Spółdzielni, zdecydował o limitach kwotowych dla poszczególnych rodzajów przetargów.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Określenie zasad gospodarki odzieżą roboczą oraz wyposażeniem.

dodano: 2018-05-17

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013