godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Żoliborz" - Uchwały Zarządu

Przedmiot uchwały :  uchwała nr 8 /19 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Spółdzielni.

dodano: 2019-07-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni p.Katarzyny Lasek-Tarasewicz oraz p. Rafała Tarasewicza.

dodano: 2019-07-01

Zarząd dokonał zmiany uchwały nr 1/2017 w sprawie zasad przydziału i gospodarki odzieżą roboczą w ten sposób, że w par.4 w miejsce słów "Specjalista ds. inwestycyjno-remontowych " wpisuje się słowa "Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych".

dodano: 2019-07-01

Przedmiot uchwały : Zarząd, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, podjął uchwałę nr 5/19 o zamknięciu biura Spółdzielni w dniu 21 czerwca 2019 r.

dodano: 2019-05-20

Przedmiot uchwały : Podjęcie Uchwały nr 4/19 dotyczącej wyboru Ustawy będącej podstawą prawną przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności dla nieruchomości SBM Żoliborz.

dodano: 2019-04-08

Przedmiot uchwały : Zarząd w drodze uchwały nr 3 /19 przyjął małżonków p. Katarzynę Mazurek i p.Tomasza Borkowskiego, będących właścicielami wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2019-04-08

Przedmiot uchwały :  Zarząd uznał, iż celowe jest spisanie sumy 3230,17 zł figurującej od kilku lat jako należność Spółdzielni od nieistniejącej firmy "Spectrum", w pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni z uwagi na przedawnienie należności. Kwota ta , pomimo prób , okazała się niemożliwa do odzyskania.

dodano: 2019-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd  podjął uchwałę nr 1/2019  w sprawie przyjęcia nowego tekstu Regulaminu pracy obowiązującego w Spółdzielni.

dodano: 2019-01-24

Przedmiot uchwały : Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni małżonki właściciela  wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni właściciela wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Pl.

Inwalidów 4/6/8. ,

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały :  W związku z prognozowanym, dobrym wynikiem finansowym za rok 2018, stabilną sytuacją finansową Spółdzielni oraz zadowalającą oceną pracy, Zarząd Spółdzielni postanowił przyznać wybranym pracownikom Spółdzielni dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenia w grudniu 2018 r.

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o skróceniu czasu pracy biura Spółdzielni w dniu 24 grudnia 2018 r. do godziny 14.00,

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął uchwałę  w sprawie zakresu, terminu , zasad i osób odpowiedzialnych za wykonanie spisów z natury środków trwałych i wyposażenia Spółdzielni oraz weryfikację budynków, gruntów oraz sald kont analitycznych i syntetycznych.

dodano: 2018-12-17

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił rozwiązać  dwie umowy na lokaty terminowe w IdeaBanku ze względu na wątpliwości dotyczące płynności finansowej banku.

dodano: 2018-11-30

Przedmiot uchwały : W związku z koniecznością aktualizacji "Deklaracji przystąpienia do Spółdzielni" oraz "Kwestionariusza osobowego" członka Spółdzielni, Zarząd przyjął nowe wzory dokumentów do stosowania w Spółdzielni.

dodano: 2018-11-16

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie częściowego zadośćuczynienia dla firmy FX Studio z tytułu braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w okresie zarządzonego przez Spółdzielnię remontu wynajmowanego przez firmę lokalu.

dodano: 2018-10-27

Przedmiot uchwały : Uchwalenie Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego na posesjach SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-10-23

Przedmiot uchwały : przyjęcie w poczet członków Spółdzielni nowego właściciela lokalu w zasobach SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-10-23

Przedmiot uchwały : Zarząd uchylił uchwałę nr 95/12 w sprawie opłat za wynajem Sali konferencyjnej w budynku Pl.Inwalidów 10. Podjęto nową uchwałę, która wprowadza możliwość negocjacji stawki z potencjalnym najemcą Sali pod warunkiem, że stawka nie będzie mniejsza, niż 25 zł netto/godz.

dodano: 2018-09-24

Zarząd postanowił przydzielić uprawnionemu członkowi Spółdzielni miejsce postojowe dla samochodu na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2018-07-29

Zarząd przyjął w poczet członków Spółdzielni nową osobę .

dodano: 2018-07-29

Zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulacjami , Zarząd podjął uchwałę odnośnie podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu wybranych na WZC w dniu 12 czerwca 2018. Dokonano również wyboru Sekretarza Zarządu.

dodano: 2018-07-29

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozłożenie na raty spłaty należności Członkowi Spółdzielni za zużycie zimnej i ciepłej wody oraz CO w 2017 r. na 10 rat. Pierwsza spłata nastąpi w czerwcu br.

dodano: 2018-07-29

Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków Spółdzielni z dniem 23.05.2018 r. 2 nowych członków.

dodano: 2018-07-29

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie przetwarzania danych osobowych, Spółdzielnia ma obowiązek poinformować  właścicieli lokali, najemców oraz administratorów lokali , że jest Administratorem danych osobowych ww osób. Powiadomienia zostaną przekazane do zainteresowanych na piśmie.

dodano: 2018-07-29

Zarząd postanowił przyznać wybranym, etatowym pracownikom Spółdzielni w maju 2018 r. jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenia.

dodano: 2018-07-29

W dniu 31 maja 2018r. ( czwartek) przypada dzień ustawowo wolny od pracy tj. Boże Ciało.

W związku z takim układem dni pracy i dni wolnych Zarząd zdecydował o zamknięciu Biura Spółdzielni w dniu 1 czerwca br.

dodano: 2018-07-29

Zarząd wyraża zgodę na uwzględnienie reklamacji mieszkańców budynku Al. Wojska Polskiego 13 w sprawie rozliczenia kosztów ciepłej wody za okres 2017 r.

dodano: 2018-07-29

W sprawie przyznania wybranym, etatowym pracownikom Spółdzielni w grudniu 2017 r. jednorazowego, dodatkowego wynagrodzenia.

dodano: 2018-02-21

Terminy i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Uchylenie uchwały Zarządu Spółdzielni z dnia 4.09.2006 roku w sprawie wynagrodzenia osób zastępujących gospodarzy będących na urlopie wypoczynkowym.

dodano: 2017-12-20

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 8 rat.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Zgoda na zmianę rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z 6 na 12 miesięcy za 2016 rok. Dotyczy warunków zawartych w Uchwale Nr.10/2017.

dodano: 2018-05-17

W związku z układem dni pracy oraz dni wolnych w sierpniu - 15 sierpnia  dzień wolny, w dniu 14 sierpnia 2017 r. Biuro Spółdzielni pozostanie zamknięte.

dodano: 2018-05-17

Zarząd postanowił w wymaganym terminie odwołać się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej rozbiórkę balkonu na elewacji wschodniej budynku Al. Wojska Polskiego 13.

dodano: 2018-05-17

Zarząd unieważnia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółdzielni udzielone pracownikowi w związku z jego rezygnacją z pracy,  dokumentem z dnia 16 czerwca 2016 r. L.dz. 357/2016  oraz aktem notarialnym z 11 lipca 2016 roku repertorium A 6282/2016.

dodano: 2018-05-17

Zarząd Spółdzielni postanawia przyznać w lipcu 2017 roku, 2 etatowym pracownikom biura Spółdzielni dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie.
Gratyfikacja uzasadniona jest pozytywną oceną wykonania przez ww pracowników prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem WZC Spółdzielni w dniu 6 czerwca 2017 r.

dodano: 2018-05-17

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 6 rat.

dodano: 2018-05-17

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 6 rat.

dodano: 2018-05-17

Decyzja o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI  Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę na rzecz Spółdzielni w postępowaniu upominawczym przeciwko właścicielowi firmy wykonującej remont elewacji budynku Mickiewicza 20.

dodano: 2018-05-17

Decyzja o złożeniu wniosku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy o zawezwanie wykonawcy remontu budynku Mickiewicza 20, do próby ugodowej w sprawie o zapłatę na rzecz SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-05-17

Pracownikom Spółdzielni pracującym przy komputerach przysługuje częściowy zwrot kosztów zakupu okularów optycznych nie częściej, niż raz na dwa lata. Ustalono kwotę 500zł dofinansowania kosztów zakupu okularów optycznych.

dodano: 2018-05-17

W związku z układem dni pracy oraz dni wolnych w czerwcu (15 czerwca dzień wolny), 16 czerwca Biuro Spółdzielni pozostanie zamknięte.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Zarząd Na podstawie § 61 Statutu Spółdzielni oraz § 8 Regulaminu Zarządu w związku z  § 2 ust.2 Regulaminu prowadzenia przetargów na dostawy i usługi wykonawców na rzecz Spółdzielni, zdecydował o limitach kwotowych dla poszczególnych rodzajów przetargów.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Określenie zasad gospodarki odzieżą roboczą oraz wyposażeniem.

dodano: 2018-05-17

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013