godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Żoliborz" - Uchwały Zarządu

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął " Instrukcje ochrony informacji i danych osobowych przy wykonywaniu obowiązków służbowych poza Biurem SBM Żoliborz".

Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 24.

dodano: 2020-06-02

Przedmiot uchwały: Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej przyjął plan pracy pracowników umysłowych w Spółdzielni na okres od 13 maja 2020 r. do odwołania, w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemiologicznym w Polsce.

dodano: 2020-06-02

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie dla właścicielki na 10 rat spłaty zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny położony w budynku Pl. Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2020-05-29

Przedmiot uchwały :  Zarząd wyraził zgodę na podpisanie nowej umowy najmu z firmą "Galeria aTAK " na wynajem lokalu użytkowego LU 12 w budynku Pl.Inwalidów 10 na okres trzech lat ze stawką 31 zł netto za 1 metr kwadratowy.

dodano: 2020-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił podpisać z p. T.M. pracownikiem działu technicznego trzecią umowę na czas określony wynoszący 12 miesięcy poczynając od 1 czerwca br.

dodano: 2020-05-29

Przedmiot uchwały:  Zarząd zdecydował o powrocie od 20 kwietnia br. do normalnego systemu pracy obowiązującego w Spółdzielni przed epidemią koronawirusa.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :Zarząd przyjął rekomendację Komisji przetargowej i wskazał do podpisania umowy firmę MDW - Dariusz Czekaj, ul. Lisia 23a,

 

03-678 Warszawa na wykonanie uszczelnienia przejść w ścianach rozdzielni elektrycznej oraz wymianę drzwi na przeciwpożarowe w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :Zarząd przyjął rekomendację Komisji przetargowej i wskazał do podpisania umowy firmę "Pracownia projektowa Pro-Inwest"

zalecając negocjacje cenowe.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :Zarząd postanowił podpisać umowę z firmą "

Instalatorstwo Sanitarne i CO" na wykonanie naprawy odwodnienia podwórka na posesji Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :  W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. , na mocy którego na obszarze Polski ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, Zarząd wyraził gotowość czasowego obniżeniu umownego czynszu netto za wynajmowane  lokale o 40 % w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. Dotyczy to firm, które w sposób umotywowany, zwróciły się w tej sprawie do Spółdzielni. Jednocześnie Zarząd określił warunki pozytywnej decyzji o czasowej uldze w opłatach czynszowych.

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął plan pracy pracowników umysłowych oraz gospodarzy domów w Spółdzielni na okres 30.03. - 17.04 2020 r. w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemiologicznym w Polsce.

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił  przedstawić Radzie Nadzorczej propozycję zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy z powierzchni mieszkalnej i użytkowej z 2 zł/m2 na 0,5 zł/m2, przy jednoczesnym zwiększeniu stawki na eksploatację z 0,9 zł do 2,40 zł za 1m2

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zmiana wynagrodzenia dla gospodarza domu Mickiewicza 20 oraz inspektora nadzoru budowlanego .

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały :  Zarząd ustalił, że uzasadniony jest wzrost dopłaty do wymiany okna realizowanej przez członka Spółdzielni o 20 %.

Poczynając od 16.03.2020 r. częściowa refundacja kosztów wyniesie 180 zł brutto za 1 m2 standardowego okna.

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął grafiki pracy pracowników umysłowych oraz gospodarzy domów w Spółdzielni na okres 17.03. - 27.03 2020 r. w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemiologicznym w Polsce..

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd zaakceptował zakupy sprzętu komputerowego dla pracowników Spółdzielni w kwocie 2000 zł netto.

dodano: 2020-04-09

Przedmiot uchwały :Zarząd wybrał firmę MDW D-Czekaj jako wykonawcę remontu generalnego łazienki w przyziemiu budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-04-09

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował podwyższyć wynagrodzenie miesięczne p. M.J. o 300 zł brutto poczynając od 1 kwietnia 2020 r.

dodano: 2020-03-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd zwolnił p. Małgorzatę D. z obowiązku świadczenia pracy oraz skierował ją na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia.

dodano: 2020-03-15

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował wynająć lokal nr U 23 położony w budynku Pl.Inwalidów 10 na czas 5 lat firmie Biznes Educator .

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował o zatrudnieniu p. Maryli K. na stanowisku asystentki Zarządu poczynając od dnia 24 lutego 2020 r.

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały : Zarząd dokonał zmian w w załączniku nr 1 do Regulaminu Wynagradzania SBM "Żoliborz" z dnia 03.09.2015 r.

Nowe zasady zaszeregowania pracowników Spółdzielni stanowią załącznik do uchwały nr 3/2020.

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął uchwałę w sprawie wymiany starego, papierowego rejestru członków Spółdzielni wg stanu na dzień 05.02.2020 r. na nowy, sporządzony zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu projektu planu remontowego Spółdzielni na 2020 rok.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił skrócić czas pracy biura Spółdzielni w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia do godziny 14.00.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakresu,terminu i zasad przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały :  Zarząd, po analizie, podjął uchwałę o podpisaniu aneksu do umowy z Wojewódzkim Mazowieckim Ośrodkiem Pracy na świadczenia medyczne dla pracowników Spółdzielni.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały : Po wnikliwej analizie sytuacji , Zarząd postanowił rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę z p. Małgorzatą Duńską.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął uchwałę w sprawie projektu planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2020.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na podpisanie 3 umów najmu na lokale usługowe w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o zgłoszeniu do Krajowej Rady Spółdzielczości wniosku o przeprowadzenie lustracji w Spółdzielni za lata 2017 -2019.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o zgodzie na wydzierżawienie od 01.01.2020 r. firmie Pl.Inwalidów 10 sp. z o. o. jednego miejsca parkingowego na posesji Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował zawrzeć  umowy na wynajem dwóch lokali użytkowych w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały: Zarząd zdecydował zawrzeć umowę z Nestebankiem na nową lokatę w wysokości 202 tyś. zł  na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem rocznym 1,5 % Zarząd zdecydował również przedłużyć umowę z tym bankiem na kolejne 12 miesięcy na  lokatę 220 tyś. zł  z rocznym oprocentowaniem wynoszącym 1,5 %.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął tekst oświadczenia-wniosku o podział opłaty przekształceniowej prawa wieczystego użytkowania we własność dla nieruchomości Krasińskiego 2A, w której obok lokali mieszkalnych znajduje się lokal usługowy, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o przyjęciu regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował o podpisaniu umowy najmu miejsca parkingowego na  Pl. Inwalidów 10 z p. A. Cz. mieszkańcem budynku.

dodano: 2019-11-05

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował przedłużyć umowę z firmą Innogy Polska S.A. na sprzedaż energii elektrycznej do budynków Spółdzielni na lata 2020-2023.

dodano: 2019-11-05

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w opłatach czynszowych p. H. Ł. wynoszącego 1733,38 zł w 10 ratach.

dodano: 2019-10-25

Przedmiot uchwały :  uchwała nr 8 /19 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Spółdzielni.

dodano: 2019-07-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni p.K.L-T. oraz p. R.T..

dodano: 2019-07-01

Zarząd dokonał zmiany uchwały nr 1/2017 w sprawie zasad przydziału i gospodarki odzieżą roboczą w ten sposób, że w par.4 w miejsce słów "Specjalista ds. inwestycyjno-remontowych " wpisuje się słowa "Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych".

dodano: 2019-07-01

Przedmiot uchwały : Zarząd, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, podjął uchwałę nr 5/19 o zamknięciu biura Spółdzielni w dniu 21 czerwca 2019 r.

dodano: 2019-05-20

Przedmiot uchwały : Podjęcie Uchwały nr 4/19 dotyczącej wyboru Ustawy będącej podstawą prawną przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności dla nieruchomości SBM Żoliborz.

dodano: 2019-04-08

Przedmiot uchwały : Zarząd w drodze uchwały nr 3 /19 przyjął małżonków p. K.M. i p.T.B., będących właścicielami wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2019-04-08

Przedmiot uchwały :  Zarząd uznał, iż celowe jest spisanie sumy 3230,17 zł figurującej od kilku lat jako należność Spółdzielni od nieistniejącej firmy "Spectrum", w pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni z uwagi na przedawnienie należności. Kwota ta , pomimo prób , okazała się niemożliwa do odzyskania.

dodano: 2019-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd  podjął uchwałę nr 1/2019  w sprawie przyjęcia nowego tekstu Regulaminu pracy obowiązującego w Spółdzielni.

dodano: 2019-01-24

Przedmiot uchwały : Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni małżonki właściciela  wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni właściciela wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Pl.

Inwalidów 4/6/8. ,

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały :  W związku z prognozowanym, dobrym wynikiem finansowym za rok 2018, stabilną sytuacją finansową Spółdzielni oraz zadowalającą oceną pracy, Zarząd Spółdzielni postanowił przyznać wybranym pracownikom Spółdzielni dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenia w grudniu 2018 r.

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o skróceniu czasu pracy biura Spółdzielni w dniu 24 grudnia 2018 r. do godziny 14.00,

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął uchwałę  w sprawie zakresu, terminu , zasad i osób odpowiedzialnych za wykonanie spisów z natury środków trwałych i wyposażenia Spółdzielni oraz weryfikację budynków, gruntów oraz sald kont analitycznych i syntetycznych.

dodano: 2018-12-17

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił rozwiązać  dwie umowy na lokaty terminowe w IdeaBanku ze względu na wątpliwości dotyczące płynności finansowej banku.

dodano: 2018-11-30

Przedmiot uchwały : W związku z koniecznością aktualizacji "Deklaracji przystąpienia do Spółdzielni" oraz "Kwestionariusza osobowego" członka Spółdzielni, Zarząd przyjął nowe wzory dokumentów do stosowania w Spółdzielni.

dodano: 2018-11-16

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie częściowego zadośćuczynienia dla firmy FX Studio z tytułu braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w okresie zarządzonego przez Spółdzielnię remontu wynajmowanego przez firmę lokalu.

dodano: 2018-10-27

Przedmiot uchwały : Uchwalenie Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego na posesjach SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-10-23

Przedmiot uchwały : przyjęcie w poczet członków Spółdzielni nowego właściciela lokalu w zasobach SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-10-23

Przedmiot uchwały : Zarząd uchylił uchwałę nr 95/12 w sprawie opłat za wynajem Sali konferencyjnej w budynku Pl.Inwalidów 10. Podjęto nową uchwałę, która wprowadza możliwość negocjacji stawki z potencjalnym najemcą Sali pod warunkiem, że stawka nie będzie mniejsza, niż 25 zł netto/godz.

dodano: 2018-09-24

Zarząd postanowił przydzielić uprawnionemu członkowi Spółdzielni miejsce postojowe dla samochodu na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2018-07-29

Zarząd przyjął w poczet członków Spółdzielni nową osobę .

dodano: 2018-07-29

Zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulacjami , Zarząd podjął uchwałę odnośnie podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu wybranych na WZC w dniu 12 czerwca 2018. Dokonano również wyboru Sekretarza Zarządu.

dodano: 2018-07-29

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozłożenie na raty spłaty należności Członkowi Spółdzielni za zużycie zimnej i ciepłej wody oraz CO w 2017 r. na 10 rat. Pierwsza spłata nastąpi w czerwcu br.

dodano: 2018-07-29

Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków Spółdzielni z dniem 23.05.2018 r. 2 nowych członków.

dodano: 2018-07-29

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie przetwarzania danych osobowych, Spółdzielnia ma obowiązek poinformować  właścicieli lokali, najemców oraz administratorów lokali , że jest Administratorem danych osobowych ww osób. Powiadomienia zostaną przekazane do zainteresowanych na piśmie.

dodano: 2018-07-29

Zarząd postanowił przyznać wybranym, etatowym pracownikom Spółdzielni w maju 2018 r. jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenia.

dodano: 2018-07-29

W dniu 31 maja 2018r. ( czwartek) przypada dzień ustawowo wolny od pracy tj. Boże Ciało.

W związku z takim układem dni pracy i dni wolnych Zarząd zdecydował o zamknięciu Biura Spółdzielni w dniu 1 czerwca br.

dodano: 2018-07-29

Zarząd wyraża zgodę na uwzględnienie reklamacji mieszkańców budynku Al. Wojska Polskiego 13 w sprawie rozliczenia kosztów ciepłej wody za okres 2017 r.

dodano: 2018-07-29

W sprawie przyznania wybranym, etatowym pracownikom Spółdzielni w grudniu 2017 r. jednorazowego, dodatkowego wynagrodzenia.

dodano: 2018-02-21

Terminy i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Uchylenie uchwały Zarządu Spółdzielni z dnia 4.09.2006 roku w sprawie wynagrodzenia osób zastępujących gospodarzy będących na urlopie wypoczynkowym.

dodano: 2017-12-20

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 8 rat.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Zgoda na zmianę rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z 6 na 12 miesięcy za 2016 rok. Dotyczy warunków zawartych w Uchwale Nr.10/2017.

dodano: 2018-05-17

W związku z układem dni pracy oraz dni wolnych w sierpniu - 15 sierpnia  dzień wolny, w dniu 14 sierpnia 2017 r. Biuro Spółdzielni pozostanie zamknięte.

dodano: 2018-05-17

Zarząd postanowił w wymaganym terminie odwołać się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej rozbiórkę balkonu na elewacji wschodniej budynku Al. Wojska Polskiego 13.

dodano: 2018-05-17

Zarząd unieważnia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółdzielni udzielone pracownikowi w związku z jego rezygnacją z pracy,  dokumentem z dnia 16 czerwca 2016 r. L.dz. 357/2016  oraz aktem notarialnym z 11 lipca 2016 roku repertorium A 6282/2016.

dodano: 2018-05-17

Zarząd Spółdzielni postanawia przyznać w lipcu 2017 roku, 2 etatowym pracownikom biura Spółdzielni dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie.
Gratyfikacja uzasadniona jest pozytywną oceną wykonania przez ww pracowników prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem WZC Spółdzielni w dniu 6 czerwca 2017 r.

dodano: 2018-05-17

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 6 rat.

dodano: 2018-05-17

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 6 rat.

dodano: 2018-05-17

Decyzja o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI  Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę na rzecz Spółdzielni w postępowaniu upominawczym przeciwko właścicielowi firmy wykonującej remont elewacji budynku Mickiewicza 20.

dodano: 2018-05-17

Decyzja o złożeniu wniosku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy o zawezwanie wykonawcy remontu budynku Mickiewicza 20, do próby ugodowej w sprawie o zapłatę na rzecz SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-05-17

Pracownikom Spółdzielni pracującym przy komputerach przysługuje częściowy zwrot kosztów zakupu okularów optycznych nie częściej, niż raz na dwa lata. Ustalono kwotę 500zł dofinansowania kosztów zakupu okularów optycznych.

dodano: 2018-05-17

W związku z układem dni pracy oraz dni wolnych w czerwcu (15 czerwca dzień wolny), 16 czerwca Biuro Spółdzielni pozostanie zamknięte.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Zarząd Na podstawie § 61 Statutu Spółdzielni oraz § 8 Regulaminu Zarządu w związku z  § 2 ust.2 Regulaminu prowadzenia przetargów na dostawy i usługi wykonawców na rzecz Spółdzielni, zdecydował o limitach kwotowych dla poszczególnych rodzajów przetargów.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Określenie zasad gospodarki odzieżą roboczą oraz wyposażeniem.

dodano: 2018-05-17

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013