godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Żoliborz" - Uchwały Zarządu

Przedmiot uchwały : w związku z wynikiem ankiety przeprowadzonej wśród właścicieli lokali o statusie spółdzielczego prawa do lokalu, Zarząd postanawia zagłosować swoimi udziałami w nieruchomości Mickiewicza 20 w wielkości 30 275/40821 za przyjęciem uchwały w sprawie   zgody na sprzedaż napojów alkoholowych wraz ze spożyciem napojów alkoholowych w lokalu użytkowym nr 5a położonym w budynku przy ul. Mickiewicza 20 przez firmę Space Karol Szymanowski.

dodano: 2021-04-28

Przedmiot uchwały : Lokal nr U 11 o powierzchni 53,50 m 2 w budynku Pl. Inwalidów 10 zostanie wynajęty od dnia 04.05.2021 r. firmie Marcin L. WLM Service ze stawką czynszu 27 zł netto/m2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

dodano: 2021-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na obniżkę czynszu o 30 % za lokale U 15 i U 17 wynajmowane w budynku Pl.Inwalidów 10 w kwietniu 2021 r.

dodano: 2021-04-19

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął harmonogram pracy "zdalnej" pracowników umysłowych  Spółdzielni w związku z pandemią " Coronawirusa" w okresie od 12.04.2021 r. do 04.06.2021 r.

dodano: 2021-04-19

Przedmiot uchwały: Zarząd wybrał firmę APPA z siedzibą w Warszawie do wykonania projektu remontu ocieplenia dachu budynku przy ul. Krasińskiego 2A.

dodano: 2021-04-19

Przedmiot uchwały : Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej propozycje nowych stawek odpisu dla Funduszu remontowego w wysokości 1,5 zł/m2 oraz na eksploatację w wysokości 1,9 zł/m2.

dodano: 2021-04-08

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" postanawia przyjąć w poczet członków Spółdzielni p. R.G,

zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni w związku z nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2021-04-08

Przedmiot uchwały: Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" postanawia przyjąć w poczet członków Spółdzielni p. M.S-G, zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji

przystąpienia do Spółdzielni w związku z nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 50 w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2021-04-08

Przedmiot uchwały : W związku z zamiarem wprowadzenia przez Radę Warszawy nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, Zarząd Spółdzielni zdecydował  przedstawić Radzie Nadzorczej SBM „Żoliborz” propozycję wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali w nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

dodano: 2021-03-25

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił przyznać  firmie "Superest" ("Dziki ryż") ulgę bezzwrotna w wysokości 30 % miesięcznego czynszu  w okresie 1 marca

- 30 kwietnia br.

dodano: 2021-03-04

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił przyznać  firmie Pl. Inwalidów 10 Sp. z o.o.  ulgę bezzwrotną w wysokości 30 % czynszu za lokal wynajmowany w budynku Pl.Inwalidów 10 w okresie 1 luty - 31 maj 2021 r.

dodano: 2021-03-04

Przedmiot uchwały :  Zarząd przyznał firmie ITSG ulgę bezzwrotną w czynszu za lokal użytkowy wynajmowany w budynku Pl.Inwalidów 10 w okresie 1 marca -

30 czerwca 2021 r.

dodano: 2021-03-04

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił uwzględnić sytuację firmy wynajmującej lokal w budynku Pl. Inwalidów 10 i utrzymał bezzwrotną ulgę w czynszu na okres luty - marzec 2021 r.

dodano: 2021-02-22

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął harmonogram pracy "zdalnej" pracowników umysłowych  Spółdzielni w związku z pandemią " Coronawirusa" w okresie od 15.02.2021 r. do 09.04.2021 r.

dodano: 2021-02-19

Przedmiot uchwały : Zarząd SBM "Żoliborz" z dniem 1.02.2021 r. przyznał p. T. M. specjaliście ds. techniczno - eksploatacyjnych podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego.

dodano: 2021-02-19

Przedmiot uchwały :  Zarząd postanowił zakupić dla Spółdzielni nowy sejf otwierany szyfrowo w cenie nie przekraczającej 2000 zł brutto.

dodano: 2021-02-10

Przedmiot uchwały :  Zarząd uzgodnił z Radą Nadzorczą odstąpienie od corocznej waloryzacji stawek czynszu najmu lokali użytkowych w 2021 roku.

dodano: 2021-02-10

Przedmiot uchwały : Zarząd potwierdza przyjęcie uchwały  współwłaścicieli nieruchomości Krasińskiego 2A w sprawie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zwykły zarząd.

dodano: 2021-02-10

Przedmiot uchwały : Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Żoliborz" postanawia przyjąć w poczet członków Spółdzielni p. I. N zgodnie z wolą wyrażoną w deklaracji przystąpienia do Spółdzielni w związku z nabyciem prawa własności do lokalu mieszkalnego w budynku Krasińskiego 2A.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął projekt planu remontowego Spółdzielni na rok 2021 obejmujący 33 zadania  o łącznej wartości 1 071 300 zł.

Dokument zostanie bezzwłocznie przekazany do uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd zagłosuje za przyjęciem uchwały w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółdzielni czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących realizacji inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia

( wysokości do 171 cm) oddzielającego wejście do lokalu użytkowego od pozostałej części terenu nieruchomości , na działce ew. Nr 239 z obrębu 7-01-08 przy ul. Krasińskiego 2A w Warszawie.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały :  Zarząd postanowił pozytywnie odnieść się do prośby firmy Biznes Event w sprawie bezzwrotnej ulgi w miesięcznym  czynszu w wysokości 50 % za lokale U 15 i U17 wynajmowane w budynku Pl.Inwalidów

10 w  miesiącach styczeń - marzec 2021 r. Ostateczna decyzja zostanie uzgodniona z Radą Nadzorczą.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie miejsca parkingowego na posesji Al. Wojska Polskiego 12 dla małżeństwa Państwa K.

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie miejsca parkingowego na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8 dla Pana R. T

dodano: 2021-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił, że Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Żoliborz”, jako pracodawca  w ramach PPK, wpłacać będzie na indywidualne konto zakwalifikowanego do udziału w PPK pracownika, wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.

dodano: 2021-01-04

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie wpisania p. K.S. do rejestru członków Spółdzielni.

dodano: 2021-01-04

Przedmiot uchwały : Zarząd wybrał firmę Imbudizol Sp. z o.o. do wykonania izolacji pionowej ścian piwnic od strony ulicy Śmiałej w budynku Al.Wojska Polskiego 12 .

dodano: 2020-12-28

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 17 grudnia projekt planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2021.

dodano: 2020-12-28

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął do stosowania w SBM "Żoliborz" nową tabelę wynagrodzeń będącą załącznikiem do Regulaminu wynagrodzeń SBM "Żoliborz".

dodano: 2020-12-28

Przedmiot uchwały : Zarząd przyznał firmie " Skan" upust w wysokości 20 % w opłatach za eksploatację w miesiącach grudzień 2020 r. i styczeń

2021 r. ze względu na obniżenie standardu lokalu po zalaniu przez sąsiada.

dodano: 2020-12-28

Przedmiot uchwały : Zarząd wynajął z dniem 1.12.2020 r. odpłatnie firmie FX Studio miejsce parkingowe na posesji Pl.Inwalidów 10,

dodano: 2020-12-21

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął do stosowania w SBM "Żoliborz" zmieniony dokument  o nazwie "Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni"

oraz zmieniony dokument o nazwie „Kwestionariusz osobowy”,

dodano: 2020-12-21

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakresu,terminu i zasad przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni.

dodano: 2020-12-21

Przedmiot uchwały : Zarząd uchwalił  zmianę w " Regulaminie pracy SBM Żoliborz" dopuszczającą odbiór dnia świątecznego przypadającego w sobotę w najbliższym, kolejnym cyklu rozliczeniowym, czyli kwartale.

dodano: 2020-12-15

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na przesłanie do RN propozycji uzupełnienie treści  § 9 ust.9 Regulaminu, w ten sposób, aby po słowach " Regulaminu Wynagradzania Pracowników" dopisać słowa  " i Regulaminu Pracy".

dodano: 2020-12-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd wybrał  do wykonania ogrodzenia wydzielającego wejście do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Krasińskiego 2A,  firmę Ślusarstwo Jurek Krzysztof & Brzeziński Wojciech, ul. Magenta 26, 04 - 429 Warszawa.

dodano: 2020-12-10

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął harmonogram pracy "zdalnej" pracowników umysłowych  Spółdzielni w związku z pandemią " Coronawirusa" w okresie od 7.12.2020 r. do 12.02.2021 r.

dodano: 2020-12-10

Przedmiot uchwały : w związku z utrzymującym się stanem pandemii , Zarząd dokonał obniżki miesięcznego czynszu dla dwóch firm wynajmujących lokale użytkowe w budynkach przy Pl.Inwalidów 4/6/8 oraz 10.

dodano: 2020-12-10

Przedmiot uchwały :  w związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym w Polsce, Zarząd udzielił 3 firmom wynajmującym lokale użytkowe w budynku Pl.Inwalidów 10 bezzwrotnych ulg w miesięcznym czynszu płaconym na podstawie umów najmu.

Dla dwóch firm ulgi obejmują okres listopad 2020 - styczeń 2021, dla jednej okres grudzień 2020 - luty 2021.

dodano: 2020-11-30

Przedmiot uchwały : w oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wyłonienie firmy do wykonania i wymiany furtek wejściowych w ogrodzeniu nieruchomości Krasińskiego 2A,

Zarząd wybrał do realizacji prac firmę Ślusarstwo Jurek Krzysztof & Brzeziński Wojciech, ul. Magenta 26, 04 -429 Warszawa.

dodano: 2020-11-30

Przedmiot uchawły: Zarząd dokonał wyboru firmy CEF - Budownictwo z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cedrowej 10 do przeprowadzenia remontu części wspólnych piwnic w budynku przy ulicy Mickiewicza 20.

Była to najkorzystniejsza cenowo oferta spośród złożonych do Spółdzielni.

dodano: 2020-11-30

Przedmiot uchwały : oferta na najem lokalu użytkowego nr 117 w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-11-24

Przedmiot uchwały : wniosek do RN o zatwierdzenie skorygowanego PG na 2020r.

dodano: 2020-11-24

Przedmiot uchwały : wniosek do RN o zatwierdzenie skorygowanego Planu Remontowego na 2020r.

dodano: 2020-11-24

Przedmiot uchwały :Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Spółdzielni.

dodano: 2020-11-24

W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym w Polsce powstała konieczność przyjęcia przez Zarząd 
kolejnego harmonogramu pracy "zdalnej" pracowników Spółdzielni obejmującego okres od 28.09.2020  do 04.12.2020 r.

dodano: 2020-09-29

W oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wyłonienie wykonawcy na " Remont części wspólnych piwnic" w budynku 
Kozietulskiego 1, Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę CEF - Budownictwo Cezary Floriańczyk.

dodano: 2020-09-29

 Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 250 zł dokonanego przez Wnioskodawcę zakupu okularów korekcyjnych
do pracy przy komputerze.

dodano: 2020-09-29

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zasad organizacji głosowania pisemnego pięciu uchwał WZC w dniu 15.09.2020 r.

dodano: 2020-09-29

Zarząd postanowił przyznać gospodarzowi domu jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie z tytułu jego zaangażowania w usuwanie skutków zalania piwnic w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2020-09-10

Zarząd postanowił przedłużyć zatrudnienie asystentki Zarządu w Spółdzielni, zmieniając formę zatrudnienia na umowę na czas nieokreślony.

Jednocześnie przyznana została podwyżka wynagrodzenia .

dodano: 2020-09-10

W związku z bardzo dobrym wynikiem finansowym za rok 2019 Zarząd postanowił przyznać dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie we wrześniu pracownikom Spółdzielni.

dodano: 2020-09-10

Zarząd postanowił o podjęciu 5 uchwał najbardziej niezbędnych dla funkcjonowania Spółdzielni w trybie pisemnego głosowania w Sali konferencyjnej Spółdzielni.

Głosowanie zostanie przeprowadzone przy zachowaniu przepisów prawa, wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa zdrowotnego członków Spółdzielni.

dodano: 2020-09-10

Przyjęcie nowego człona Spółdzielni.

dodano: 2020-08-13

W oparciu o wyniki postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dwóch ekspertyz technicznych budynku Mickiewicza 20 , Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę DPPROJEKT Damian Domański z siedzibą ul.

Warszawska 33d, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego.

dodano: 2020-08-13

Zarząd postanowił podpisać umowę z firmą Imbudizol sp. z o.o. na wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic od wewnątrz metodą iniekcji termofalowej w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2020-08-13

Z rejestru członków Spółdzielni została wykreślona jedna osoba , a wpisana druga wobec nabycia prawa do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni.

dodano: 2020-08-13

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 500 zł zakupu okularów korekcyjnych dokonanego przez wnioskodawczynię pracownika Spółdzielni, co zostało potwierdzone złożoną fakturą nr 04/05/2020.

dodano: 2020-08-13

W oparciu o wyniki postępowania konkursowego na wyłonienie wykonawcy na naprawę uszkodzonego przykanalika w budynku Mickiewicza 20,  Zarząd wybrał do realizacji zadania firmę Uni-Kan ul. Hutnicza 1/3 03-791 Warszawa.

dodano: 2020-08-13

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce, Zarząd udzielił na okres

6 miesięcy 30 % upustu w miesięcznych opłatach za czynsz dla firmy wynajmującej lokal w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-08-13

Zarząd postanowił zawrzeć umowę na czyszczenie części elewacji budynku Pl.Inwalidów 4/6/8 z firmą Clean City s.c.

dodano: 2020-08-13

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął " Instrukcje ochrony informacji i danych osobowych przy wykonywaniu obowiązków służbowych poza Biurem SBM Żoliborz".

Instrukcja stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 24.

dodano: 2020-06-02

Przedmiot uchwały: Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej przyjął plan pracy pracowników umysłowych w Spółdzielni na okres od 13 maja 2020 r. do odwołania, w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemiologicznym w Polsce.

dodano: 2020-06-02

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie dla właścicielki na 10 rat spłaty zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny położony w budynku Pl. Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2020-05-29

Przedmiot uchwały :  Zarząd wyraził zgodę na podpisanie nowej umowy najmu z firmą "Galeria aTAK " na wynajem lokalu użytkowego LU 12 w budynku Pl.Inwalidów 10 na okres trzech lat ze stawką 31 zł netto za 1 metr kwadratowy.

dodano: 2020-05-29

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił podpisać z p. T.M. pracownikiem działu technicznego trzecią umowę na czas określony wynoszący 12 miesięcy poczynając od 1 czerwca br.

dodano: 2020-05-29

Przedmiot uchwały:  Zarząd zdecydował o powrocie od 20 kwietnia br. do normalnego systemu pracy obowiązującego w Spółdzielni przed epidemią koronawirusa.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :Zarząd przyjął rekomendację Komisji przetargowej i wskazał do podpisania umowy firmę MDW - Dariusz Czekaj, ul. Lisia 23a,

 

03-678 Warszawa na wykonanie uszczelnienia przejść w ścianach rozdzielni elektrycznej oraz wymianę drzwi na przeciwpożarowe w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :Zarząd przyjął rekomendację Komisji przetargowej i wskazał do podpisania umowy firmę "Pracownia projektowa Pro-Inwest"

zalecając negocjacje cenowe.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :Zarząd postanowił podpisać umowę z firmą "

Instalatorstwo Sanitarne i CO" na wykonanie naprawy odwodnienia podwórka na posesji Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-05-05

Przedmiot uchwały :  W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. , na mocy którego na obszarze Polski ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, Zarząd wyraził gotowość czasowego obniżeniu umownego czynszu netto za wynajmowane  lokale o 40 % w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. Dotyczy to firm, które w sposób umotywowany, zwróciły się w tej sprawie do Spółdzielni. Jednocześnie Zarząd określił warunki pozytywnej decyzji o czasowej uldze w opłatach czynszowych.

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął plan pracy pracowników umysłowych oraz gospodarzy domów w Spółdzielni na okres 30.03. - 17.04 2020 r. w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemiologicznym w Polsce.

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił  przedstawić Radzie Nadzorczej propozycję zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy z powierzchni mieszkalnej i użytkowej z 2 zł/m2 na 0,5 zł/m2, przy jednoczesnym zwiększeniu stawki na eksploatację z 0,9 zł do 2,40 zł za 1m2

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zmiana wynagrodzenia dla gospodarza domu Mickiewicza 20 oraz inspektora nadzoru budowlanego .

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały :  Zarząd ustalił, że uzasadniony jest wzrost dopłaty do wymiany okna realizowanej przez członka Spółdzielni o 20 %.

Poczynając od 16.03.2020 r. częściowa refundacja kosztów wyniesie 180 zł brutto za 1 m2 standardowego okna.

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął grafiki pracy pracowników umysłowych oraz gospodarzy domów w Spółdzielni na okres 17.03. - 27.03 2020 r. w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia stanem epidemiologicznym w Polsce..

dodano: 2020-04-21

Przedmiot uchwały : Zarząd zaakceptował zakupy sprzętu komputerowego dla pracowników Spółdzielni w kwocie 2000 zł netto.

dodano: 2020-04-09

Przedmiot uchwały :Zarząd wybrał firmę MDW D-Czekaj jako wykonawcę remontu generalnego łazienki w przyziemiu budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-04-09

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował podwyższyć wynagrodzenie miesięczne p. M.J. o 300 zł brutto poczynając od 1 kwietnia 2020 r.

dodano: 2020-03-15

Przedmiot uchwały :  Zarząd zwolnił p. Małgorzatę D. z obowiązku świadczenia pracy oraz skierował ją na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia.

dodano: 2020-03-15

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował wynająć lokal nr U 23 położony w budynku Pl.Inwalidów 10 na czas 5 lat firmie Biznes Educator .

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował o zatrudnieniu p. Maryli K. na stanowisku asystentki Zarządu poczynając od dnia 24 lutego 2020 r.

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały : Zarząd dokonał zmian w w załączniku nr 1 do Regulaminu Wynagradzania SBM "Żoliborz" z dnia 03.09.2015 r.

Nowe zasady zaszeregowania pracowników Spółdzielni stanowią załącznik do uchwały nr 3/2020.

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął uchwałę w sprawie wymiany starego, papierowego rejestru członków Spółdzielni wg stanu na dzień 05.02.2020 r. na nowy, sporządzony zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi.

dodano: 2020-02-27

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu projektu planu remontowego Spółdzielni na 2020 rok.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił skrócić czas pracy biura Spółdzielni w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia do godziny 14.00.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie zakresu,terminu i zasad przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały :  Zarząd, po analizie, podjął uchwałę o podpisaniu aneksu do umowy z Wojewódzkim Mazowieckim Ośrodkiem Pracy na świadczenia medyczne dla pracowników Spółdzielni.

dodano: 2020-02-06

Przedmiot uchwały : Po wnikliwej analizie sytuacji , Zarząd postanowił rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę z p. Małgorzatą Duńską.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął uchwałę w sprawie projektu planu gospodarczego Spółdzielni na rok 2020.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na podpisanie 3 umów najmu na lokale usługowe w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o zgłoszeniu do Krajowej Rady Spółdzielczości wniosku o przeprowadzenie lustracji w Spółdzielni za lata 2017 -2019.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o zgodzie na wydzierżawienie od 01.01.2020 r. firmie Pl.Inwalidów 10 sp. z o. o. jednego miejsca parkingowego na posesji Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2020-01-17

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował zawrzeć  umowy na wynajem dwóch lokali użytkowych w budynku Pl.Inwalidów 10.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały: Zarząd zdecydował zawrzeć umowę z Nestebankiem na nową lokatę w wysokości 202 tyś. zł  na okres 12 miesięcy z oprocentowaniem rocznym 1,5 % Zarząd zdecydował również przedłużyć umowę z tym bankiem na kolejne 12 miesięcy na  lokatę 220 tyś. zł  z rocznym oprocentowaniem wynoszącym 1,5 %.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął tekst oświadczenia-wniosku o podział opłaty przekształceniowej prawa wieczystego użytkowania we własność dla nieruchomości Krasińskiego 2A, w której obok lokali mieszkalnych znajduje się lokal usługowy, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały :  Zarząd podjął jednomyślnie uchwałę o przyjęciu regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Spółdzielni.

dodano: 2019-12-11

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował o podpisaniu umowy najmu miejsca parkingowego na  Pl. Inwalidów 10 z p. A. Cz. mieszkańcem budynku.

dodano: 2019-11-05

Przedmiot uchwały : Zarząd zdecydował przedłużyć umowę z firmą Innogy Polska S.A. na sprzedaż energii elektrycznej do budynków Spółdzielni na lata 2020-2023.

dodano: 2019-11-05

Przedmiot uchwały : Zarząd wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w opłatach czynszowych p. H. Ł. wynoszącego 1733,38 zł w 10 ratach.

dodano: 2019-10-25

Przedmiot uchwały :  uchwała nr 8 /19 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Spółdzielni.

dodano: 2019-07-23

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni p.K.L-T. oraz p. R.T..

dodano: 2019-07-01

Zarząd dokonał zmiany uchwały nr 1/2017 w sprawie zasad przydziału i gospodarki odzieżą roboczą w ten sposób, że w par.4 w miejsce słów "Specjalista ds. inwestycyjno-remontowych " wpisuje się słowa "Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych".

dodano: 2019-07-01

Przedmiot uchwały : Zarząd, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, podjął uchwałę nr 5/19 o zamknięciu biura Spółdzielni w dniu 21 czerwca 2019 r.

dodano: 2019-05-20

Przedmiot uchwały : Podjęcie Uchwały nr 4/19 dotyczącej wyboru Ustawy będącej podstawą prawną przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności dla nieruchomości SBM Żoliborz.

dodano: 2019-04-08

Przedmiot uchwały : Zarząd w drodze uchwały nr 3 /19 przyjął małżonków p. K.M. i p.T.B., będących właścicielami wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2019-04-08

Przedmiot uchwały :  Zarząd uznał, iż celowe jest spisanie sumy 3230,17 zł figurującej od kilku lat jako należność Spółdzielni od nieistniejącej firmy "Spectrum", w pozostałe koszty operacyjne Spółdzielni z uwagi na przedawnienie należności. Kwota ta , pomimo prób , okazała się niemożliwa do odzyskania.

dodano: 2019-01-24

Przedmiot uchwały : Zarząd  podjął uchwałę nr 1/2019  w sprawie przyjęcia nowego tekstu Regulaminu pracy obowiązującego w Spółdzielni.

dodano: 2019-01-24

Przedmiot uchwały : Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni małżonki właściciela  wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni właściciela wyodrębnionego  lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Pl.

Inwalidów 4/6/8. ,

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały :  W związku z prognozowanym, dobrym wynikiem finansowym za rok 2018, stabilną sytuacją finansową Spółdzielni oraz zadowalającą oceną pracy, Zarząd Spółdzielni postanowił przyznać wybranym pracownikom Spółdzielni dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenia w grudniu 2018 r.

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę o skróceniu czasu pracy biura Spółdzielni w dniu 24 grudnia 2018 r. do godziny 14.00,

dodano: 2019-01-02

Przedmiot uchwały : Zarząd przyjął uchwałę  w sprawie zakresu, terminu , zasad i osób odpowiedzialnych za wykonanie spisów z natury środków trwałych i wyposażenia Spółdzielni oraz weryfikację budynków, gruntów oraz sald kont analitycznych i syntetycznych.

dodano: 2018-12-17

Przedmiot uchwały : Zarząd postanowił rozwiązać  dwie umowy na lokaty terminowe w IdeaBanku ze względu na wątpliwości dotyczące płynności finansowej banku.

dodano: 2018-11-30

Przedmiot uchwały : W związku z koniecznością aktualizacji "Deklaracji przystąpienia do Spółdzielni" oraz "Kwestionariusza osobowego" członka Spółdzielni, Zarząd przyjął nowe wzory dokumentów do stosowania w Spółdzielni.

dodano: 2018-11-16

Przedmiot uchwały : Zarząd podjął uchwałę w sprawie częściowego zadośćuczynienia dla firmy FX Studio z tytułu braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w okresie zarządzonego przez Spółdzielnię remontu wynajmowanego przez firmę lokalu.

dodano: 2018-10-27

Przedmiot uchwały : Uchwalenie Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego na posesjach SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-10-23

Przedmiot uchwały : przyjęcie w poczet członków Spółdzielni nowego właściciela lokalu w zasobach SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-10-23

Przedmiot uchwały : Zarząd uchylił uchwałę nr 95/12 w sprawie opłat za wynajem Sali konferencyjnej w budynku Pl.Inwalidów 10. Podjęto nową uchwałę, która wprowadza możliwość negocjacji stawki z potencjalnym najemcą Sali pod warunkiem, że stawka nie będzie mniejsza, niż 25 zł netto/godz.

dodano: 2018-09-24

Zarząd postanowił przydzielić uprawnionemu członkowi Spółdzielni miejsce postojowe dla samochodu na posesji Pl.Inwalidów 4/6/8.

dodano: 2018-07-29

Zarząd przyjął w poczet członków Spółdzielni nową osobę .

dodano: 2018-07-29

Zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulacjami , Zarząd podjął uchwałę odnośnie podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu wybranych na WZC w dniu 12 czerwca 2018. Dokonano również wyboru Sekretarza Zarządu.

dodano: 2018-07-29

Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na rozłożenie na raty spłaty należności Członkowi Spółdzielni za zużycie zimnej i ciepłej wody oraz CO w 2017 r. na 10 rat. Pierwsza spłata nastąpi w czerwcu br.

dodano: 2018-07-29

Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków Spółdzielni z dniem 23.05.2018 r. 2 nowych członków.

dodano: 2018-07-29

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie przetwarzania danych osobowych, Spółdzielnia ma obowiązek poinformować  właścicieli lokali, najemców oraz administratorów lokali , że jest Administratorem danych osobowych ww osób. Powiadomienia zostaną przekazane do zainteresowanych na piśmie.

dodano: 2018-07-29

Zarząd postanowił przyznać wybranym, etatowym pracownikom Spółdzielni w maju 2018 r. jednorazowe, dodatkowe wynagrodzenia.

dodano: 2018-07-29

W dniu 31 maja 2018r. ( czwartek) przypada dzień ustawowo wolny od pracy tj. Boże Ciało.

W związku z takim układem dni pracy i dni wolnych Zarząd zdecydował o zamknięciu Biura Spółdzielni w dniu 1 czerwca br.

dodano: 2018-07-29

Zarząd wyraża zgodę na uwzględnienie reklamacji mieszkańców budynku Al. Wojska Polskiego 13 w sprawie rozliczenia kosztów ciepłej wody za okres 2017 r.

dodano: 2018-07-29

W sprawie przyznania wybranym, etatowym pracownikom Spółdzielni w grudniu 2017 r. jednorazowego, dodatkowego wynagrodzenia.

dodano: 2018-02-21

Terminy i zasady przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Uchylenie uchwały Zarządu Spółdzielni z dnia 4.09.2006 roku w sprawie wynagrodzenia osób zastępujących gospodarzy będących na urlopie wypoczynkowym.

dodano: 2017-12-20

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 8 rat.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2017-12-20

Zgoda na zmianę rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z 6 na 12 miesięcy za 2016 rok. Dotyczy warunków zawartych w Uchwale Nr.10/2017.

dodano: 2018-05-17

W związku z układem dni pracy oraz dni wolnych w sierpniu - 15 sierpnia  dzień wolny, w dniu 14 sierpnia 2017 r. Biuro Spółdzielni pozostanie zamknięte.

dodano: 2018-05-17

Zarząd postanowił w wymaganym terminie odwołać się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującej rozbiórkę balkonu na elewacji wschodniej budynku Al. Wojska Polskiego 13.

dodano: 2018-05-17

Zarząd unieważnia pełnomocnictwa do reprezentowania Spółdzielni udzielone pracownikowi w związku z jego rezygnacją z pracy,  dokumentem z dnia 16 czerwca 2016 r. L.dz. 357/2016  oraz aktem notarialnym z 11 lipca 2016 roku repertorium A 6282/2016.

dodano: 2018-05-17

Zarząd Spółdzielni postanawia przyznać w lipcu 2017 roku, 2 etatowym pracownikom biura Spółdzielni dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie.
Gratyfikacja uzasadniona jest pozytywną oceną wykonania przez ww pracowników prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem WZC Spółdzielni w dniu 6 czerwca 2017 r.

dodano: 2018-05-17

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 6 rat.

dodano: 2018-05-17

Zgoda na rozłożenie spłaty zadłużenia dla Członka SBM z tytułu opłat za czynsz za mieszkanie na 6 rat.

dodano: 2018-05-17

Decyzja o złożeniu do Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI  Wydział Gospodarczy pozwu o zapłatę na rzecz Spółdzielni w postępowaniu upominawczym przeciwko właścicielowi firmy wykonującej remont elewacji budynku Mickiewicza 20.

dodano: 2018-05-17

Decyzja o złożeniu wniosku do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy o zawezwanie wykonawcy remontu budynku Mickiewicza 20, do próby ugodowej w sprawie o zapłatę na rzecz SBM "Żoliborz".

dodano: 2018-05-17

Pracownikom Spółdzielni pracującym przy komputerach przysługuje częściowy zwrot kosztów zakupu okularów optycznych nie częściej, niż raz na dwa lata. Ustalono kwotę 500zł dofinansowania kosztów zakupu okularów optycznych.

dodano: 2018-05-17

W związku z układem dni pracy oraz dni wolnych w czerwcu (15 czerwca dzień wolny), 16 czerwca Biuro Spółdzielni pozostanie zamknięte.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Zarząd Na podstawie § 61 Statutu Spółdzielni oraz § 8 Regulaminu Zarządu w związku z  § 2 ust.2 Regulaminu prowadzenia przetargów na dostawy i usługi wykonawców na rzecz Spółdzielni, zdecydował o limitach kwotowych dla poszczególnych rodzajów przetargów.

dodano: 2018-05-17

Przyjęcie nowej osoby w poczet członków Spółdzielni.

dodano: 2018-05-17

Określenie zasad gospodarki odzieżą roboczą oraz wyposażeniem.

dodano: 2018-05-17

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013