godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

NIP: 525-00-12-521
Tel: 22 322 82 00
Fax 22 322 82 09
e-mail: sbm@sbm.waw.pl

Przetarg na OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW I BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA

„Ż O L I B O R Z”

 

Ogłasza przetarg na:

 

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, STROPODACHÓW I BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM,   
uL. MARYMONCKA 59A, 01-802 WARSZAWA.

Oferta powinna zawierać:

  1. Kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót i dokumentacji projektowej.
  2. Harmonogram rzeczowo – finansowy z podziałem na etapy (umożliwiający etapowe wykonywanie i rozliczanie robót).
  3. Opis sposobu prowadzenia prac
  4. Referencje i wykaz wykonanych prac o podobnym zakresie

Informacje dotyczące składania ofert:

  1. Materiały przetargowe dostępne są w siedzibie SBM „Żoliborz” przy Pl. Inwalidów 10 w Warszawie.
  2. Oferent zobowiązany jest do wniesienia opłaty za koszty materiałów przetargowych w wysokości 50,00 zł. Opłata winna być wniesiona na rachunek bankowy SBM „Żoliborz”. Opłata ta nie podlega zwrotowi.

3.    Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy zł). Wpłaty należy dokonać na konto Spółdzielni nr: 08 1090 1030 0000 0000 0402 8080 przed terminem otwarcia ofert, a dowód wpłaty  należy dołączyć do oferty.

4.    Termin wykonania zamówienia –  II kwartał 2016.

5.    Termin składania ofert: 02.02.2016r godź.15:00.

6.    Wszystkie szczegóły dotyczące składania ofert w materiałach przetargowych dostępnych w siedzibie SBM „Żoliborz”.

 

 

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „ŻOLIBORZ” ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCI - BEZ PODANIA PRZYCZYN.

dodano: 2016-01-15

projekt i wykonanie - motta.com.pl - 2013